Siirry sisältöön

Strategia


Siuntion kunnan strategiaa valmisteltiin vuoden 2022 aikana ja hyväksyttiin talousarvion osana 14.11.2022. Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua strategian valmisteluun verkkokyselyn kautta kesällä 2022. Strategian tavoitteet tähtäävät näkemykseen (=visio), minkälainen Siuntion tulee olla vuonna 2040. Vuosittain talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat kehitystä strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Kunnan päivittäistä toimintaa ohjaavat arvot, joita täsmennettiin strategian päivityksen yhteydessä tarkastelemalla niitä eri näkökulmista.

Voit ladata strategian pdf-tiedostona alla olevasta tiedostosta.

Siuntion visio 2040

Missio

Arvot

Strategiset tavoitteet

TavoiteElinvoimainen ja
kasvava kunta
Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaatOsaava ja palveleva työyhteisöMahdollistava talous
Asukasluvun kasvu

Kausiasukkaiden ja

Matkailijoiden kasvu

Etätyön kasvu

Yritysten ja työpaikkojen kasvu

Korkea työllisyysaste

Pitovoiman ja vetovoiman lisääminen

Mielikuvan kirkastaminen viestintään ja markkinointiin panostamalla
Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen

Toimeliaisuus,  omatoimisuus, ennakkoluulottomuus

Yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, paikallisidentiteetin vahvuus, osallisuus

Ympäristön viihtyisyys, luonnon monimuotoisuus ja hiilineutraalius

Kuntakeskuksen elävyys, vireys

Palveluprosessien sujuvuus, hyvä asiakaskokemus

Työyhteisöjen toimivuus, työmotivaatio ja ammattitaito

Henkilöstön riittävyys, johtaminen, henkilöstöpolitiikka, työnantajakuvaToimintakatteen hallinta

Tuottavuuden parantaminen

Pääoman käytön tehostaminen

Investointien priorisointi, rahoitusratkaisujen optimointi

Maan jalostusarvon lisääminen
MittaritKokonaisnettomuutto (as./v.)

Työpaikkaomavaraisuus (%)

Työmarkkinatuen kuntaosuus (€)
Nettosuositteluindeksi (NPS)

Tapahtumarekisterin tapahtumat (kpl)

HYTE-kerroin (p) CO2 (t CO2e/as).
henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)

sairauspoissaolot p/tt

hyvinvointi-indeksi (%)

kumulatiivinen ylijäämä (€)

konsernilainat (sis. vuokravastuut) (€/as.)

vuosikate/poistot (%)

Strategiset aloitteet

PäämääräStrategiset aloitteet
Elinvoimainen ja kasvava kunta  


Huolehdimme toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta. Varmistamme monipuolinen asuntotarjonnan.

Luomme yrittämisen edellytyksiä lisäämällä tontti- ja toimitilatarjontaa mm. Sunnanvikin yritysalueella ja kuntakeskuksessa sekä varmistamalla sujuvat tietoliikenneyhteydet kunnan alueelle. Lisäämme hankintoihin liittyvää markkinavuoropuhelua ja kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä. Tavoittelemme kuntaan isoa veturiyritystä. Muutamme kuntakeskuksen ilmeenn viihtyisäksi ja mahdollistamme sinne pienyritysten käyttöön soveltuvien tilojen riittävän tarjonnan. Otamme käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettelyn.

Valmistaudumme TE24-uudistukseen rakentamalla paikallisen ja seudullisen TE-palvelujen ekosysteemin. Varmistamme työllistyvyyden tukipalveluiden saatavuuden hyvinvointialueelta ja TYP-toimintaa kehittämällä. Valmistaudumme kotouttamisvastuun kasvuun ja ammatillisen opetuksen omistajaohjauksen terävöittämiseen.
Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaatVahvistamme kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus. Luomme viihtyisän kuntakeskuksen viherrakentamisella, valaistuksella ja tapahtumilla. Kuntalaiset osallistuvat kunnan kehittämiseen osallistavan budjetoinnin keinoin. Vireä kulttuuritoiminta ja kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus moninkertaistavat kuntayhteisön voimavarat.

Edistämme lapsiperheiden hyvinvointia, ehkäisemme nuorten syrjäytymistä mm. vähentämällä koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Kouluissa kehitämme poissaolojen seurantaa ja aktivoimme oppilaita liikuntaan. Varmistamme sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnämme uuden koulukampuksen mahdollisuuksia mielekkään tekemisen ja nuorten kohtaamisen alustana.

Vähennämme kunnan rakennusten energiankulutusta, kehitämme päästöttömän ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen edellytyksiä. Lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa ja kulutuksessa. Laadimme kevyen liikenteen kehittämisohjelman.
Osaava ja palveleva työyhteisöVarmistamme työvoiman saatavuuden ja riittävyyden kuntapalveluihin luomalla positiivisen työnantajabrändin ja toimimalla brändimme mukaisesti. Huolehdimme työn tuottavuudesta käyttämällä joustavia poikkihallinnollisia työprosesseja, työkykytoimintaa, työnohjausta, oppilaitosyhteistyötä. Tavoitteenamme on kilpailukykyinen palkkaus.

Toimiva työterveyshuolto on saumaton osa toimintaamme.

Systematisoimme lähtöhaastattelut ja seuraamme eläköitymistilastoja.

Tutkimme kuntarajat ylittävien yhdistelmävirkojen ja palvelusopimusten mahdollisuudet.

Tunnistamme luottamushenkilöjohdon tärkeän roolin työnantajamielikuvan muodostumisessa.

Varmistamme avainhenkilöiden sitoutumisen, varahenkilöjärjestelyt ja johtamisen tuen.
Mahdollistava talousTutkimme tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia.

Vahvistamme maan hankkimisella ja jalostamisella tulorahoitusta.

Varmistamme kiinteistörekisterin ajantasaisuuden.

Mittarit

Strategian tavoitteiden saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla:

MittariLaatuLähtöarvoTavoite 2026Tavoite 2040
NettosuositteluindeksiNPS388095
Tapahtumarekisterin
tapahtumat
kpl100120200
HYTE-kerroinp567590
Hiilidioksidinmäärät CO2e/as.5,54,73,3
Kokonaisnettomuuttoas./v.-72560
Työpaikkaomavaraisuus%46,348,555
Työmarkkinatuenkuntaosuus426 689300 000250 000
Kumulatiivinen ylijäämämilj. €533
Konsernilainat (sis. vuokravastuut) 50%€/as.7 054,6910 427,289 071,35
Vuosikate/poistot%184,208080
Henkilöstön lähtövaihtuvuus%12108
Sairauspoissaolotpv/tt1286
Hyvinvointi-indeksi%758085