Gå till innehållet

Kommunfullmäktige godkände detaljplanen för Pickala Rock och investeringar i områdets gatu- och vattennät

Pickala Rock Resort byggs på Långberget som ligger mellan Pickala Golfs banor i Störsvik.

På sitt möte i måndags godkände kommunfullmäktige detaljplanen för Pickala Rock, som byggs på Långberget mellan Pickala Golfs banor i Störsvik.

På området uppstår det ca 35 000 vånings-m2 byggrätt enligt detaljplanen. Det blir 17 småhustomter (AP) och 63 tomter för fristående småhus (AO). Den genomsnittliga tomteffektivitet e=0,25. På området för idrotts- och rekreationstjänster (VU) uppstår sammanlagt 2 155 vånings-m2 byggrätt som tjänar golfverksamhet, varav en del byggs som bäst med giltiga undantagslov. Det teoretiska invånarantalet på området är ca 400 personer.

Tomterna placeras i utkanterna av området och i mitten av området byggs redan en golfbana.

Fullmäktige godkände detaljplanen med rösterna 21–5. Minna Sneck (Gröna) föreslog att detaljplanen inte skulle godkännas. Hon fick stöd av ersättaren Antti Laitakari (Gröna). Även Hilkka Toivonen (Gröna), Heidi Kimari (Sannf.) och Paula Tuominen (Sannf.) röstade för Snecks förslag.

Anslag för gator och vattennät

Fullmäktige godkände också investeringsanslag för bygget av gator och vattenförsörjningsnät i Pickala Rock-området. Ett anslag på 2 miljoner euro för gator och ett anslag på 800 000 euro för vatten och avlopp lades till i årets budget. Totalt beräknas gatorna och gatubelysningen kosta 4,16 miljoner euro och vattenförsörjningsnätet 1,32 miljoner euro. Det innebär att det behövs ytterligare anslag för de här investeringarna i framtiden.

Kommunen kommer också att få intäkter från området genom ett markanvändningsavtal. Kommunstyrelsen godkände i slutet av juni ett markanvändningsavtal med Rock Course Ab och Rock Properties Ab. I markanvändningsavtalet avtalas om bygget av gatuområden, parker och övriga allmänna områden samt övrig infrastruktur i Pickala Rock-området. Enligt avtalet ska markägarna, alltså Rock Course Ab och Rock Properties Ab, betala kommunen en avtalsersättning på 4,12 miljoner euro. Andelen för vattenförsörjningen tar kommunen ut av vattenförsörjningsverket och av de blivande tomtanslutningarna. Området får en egen anslutningstaxa och de nya tomtägarna betalar områdets vattenförsörjningsnät genom anslutningsavgifterna.

Fullmäktige röstade också om investeringsanslagen för Pickala Rock och godkände dem med rösterna 23–3. Minna Sneck (Gröna) föreslog med stöd av Hilkka Toivonen (Gröna) att investeringsanslagen förkastas. Också Antti Laitakari röstade för Snecks förslag.

Övriga beslut

Kommunfullmäktige godkände också kommunens bokslut och revisionsberättelse för 2023, årets första delårsrapport, investeringsanslag för förnyandet av gatubelysning, behörighetsvillkoren för kommundirektören och Sunnanviks etappdetaljplan. Fullmäktige konstaterade att Samlingspartiets motion om att förbättra säkerheten i korsningsområdet vid Stamväg och Störsviksvägen / Västra Kungsvägen genom detaljplanläggning blivit slutbehandlad.

Vid mötet inlämnades fem fullmäktigemotioner:

Se videoupptagningen från fullmäktiges möte i Facebook