Gå till innehållet

Kommunstyrelsen i sitt utlåtande om välfärdsområdets plan till servicenätet: Välfärdsområdet beaktar inte långa avstånd, svaga trafikförbindelser eller förverkligande av språkliga rättigheter

Sjundeå hälsocentral skulle enligt förslaget bli en närhälsostation och bäddavdelningen stängas.

Västra Nylands välfärdsområde har begärt utlåtanden av kommunerna om sitt förslag till servicenätet. Sjundeå kommunstyrelse gav sitt utlåtande på mötet på måndag.

I välfärdsområdets förslag till servicenätet fattas en omfattande utvärdering av språkliga rättigheter och en utredning av hur patienter som för närvarande vårdas på Sjundeå bäddavdelning skulle vårdas om bäddavdelningen lades ner. I förslaget beaktas inte social- och hälsovårdscentralen som länge planerats i Sjundeå eller att alla inte har bil och kollektivtrafikförbindelserna till Lojo och Ingå är svaga. Så säger kommunstyrelsen i sitt utlåtande om förslaget till servicenätet.

Kommunstyrelsen påpekar att förslaget inte nämner permanenta mentalvårds- och missbrukarvårdstjänster, fysioterapi eller socialtjänster för vuxna för Sjundeå närhälsostation. Kommunstyrelsen betonar att det är fråga om en massiv försämring för Sjundeåbor om de i framtiden måste söka sig till tjänster i Lojo, Ingå eller Kyrkslätt.

– Förstärkning av tjänster innebär inte att tjänster på basnivå förs tiotals kilometer bort.

På alla närhälsostationer ska det också i framtiden finnas social-, mentalvårds-, missbrukarvårdstjänster och fysioterapi. För hälsocentralernas del ska man sträva efter att principen om ett enda serviceställe förverkligas och inte föra tjänsterna längre från varandra, betonar kommunstyrelsen.

– Det är svårt för många hälsovårdscentraler på Västra Nylands välfärdsområde att svara på efterfrågan, vilket har lett till förseningar i tillgången till tjänster. Att minska servicenätverket känns omöjligt då man vet att efterfrågan på tjänster ökar kraftigt på grund av att befolkningen åldras, påpekar kommunstyrelsen.

Bäddavdelningen måste bevaras

Sjundeå motsätter sig att lägga ner bäddavdelningen och påpekar att användningsgraden i Sjundeå är väldigt hög och verksamheten effektiv.

– Finns det kapacitet någon annanstans att vårda dessa patienter som nu vårdas på Nummela och Sjundeå bäddavdelning som planeras att läggas ner, frågar kommunstyrelsen.

Enligt förslaget till servicenätet kunde en del av klienterna flytta från avdelningen till serviceboende. I förslaget berättar man dock inte hur detta skulle lyckas då man beaktar de nuvarande väldigt långa köerna. Dessutom förutses det att efterfrågan på bäddavdelningsplatser ökar beaktansvärt under de närmaste åren.

Sjundeå föreslår att bäddavdelningen bör bevaras åtminstone som en bedömningsenhet där man vårdar rehabiliteringsklienter från sjukhusavdelningar, personer i behov av en krisplats på grund av en plötslig social kris och klienter vars förmågan att klara sig hemma måste bedömas.

Kommunstyrelsen lyfter också fram kommunens starka tvåspråkighet. Cirka 26 procent av invånarna i Sjundeå är svenskspråkiga och andelen hos de äldre är ännu större. Tjänsterna måste sålunda också finnas tillgängliga på svenska.

Att bli flyttad till en annan ort ökar ensamheten

Enligt förslaget till servicenätet ser man över verksamheten i Villa Charlotta. Att bevara Villa Charlotta är väldigt viktigt för att bevara gemenskapen hos äldre i Sjundeå och för en värdig ålderdom, påpekar kommunstyrelsen.

– Att flytta av boendeservicen annanstans gör besök hos vänner ofta omöjliga, vilket ökar de äldres ensamhet.

Överlag finns det få offentliga eller privata boendeservice i Sjundeå. Kommunen anser att boendeservice dygnet runt ska tillhandahållas i tillräcklig mängd som välfärdsområdets egen service. En större andel av tjänsterna kan inte köpas från privata aktörer.

– Om ett privat vårdhem stänger sina dörrar måste välfärdsområdet genast anvisa nya boplatser för klienterna. Om de boende inte får plats för fortsatt vård, överbelastas bäddavdelningarna och jourerna. Det har också nyligen förekommit exempel på detta, påminner kommunstyrelsen.

Arbetstagarna flyttar inte nödvändigtvis till större enheter

Enligt förslaget till servicenätet lockar de större enheterna mer arbetskraft med anledning av möjligheter att utveckla kunnandet och karriärutveckling. Kommunstyrelsen påpekar att ingen statistisk eller annan motivering ges för detta påstående. Sjundeå har erfarenhet av det motsatta.

– I stora enheter finns det ihållande brist på arbetskraft och stor omsättning på grund av dålig arbetstillfredsställelse. Sjundeås lilla enhet har inte haft rekryteringsproblem efter coronatiden förrän i slutet av 2022. Den nuvarande personalen har uttryckt sin vilja att uttryckligen jobba i Sjundeå.

Kommunstyrelsen påpekar att vid planeringen av servicenätet ska man beakta rimliga arbetsresor. Överallt på välfärdsområdet finns inte fungerande kollektivtrafik för att exempelvis kunna pendla till treskiftsarbete på en annan ort. Västra Nyland har erfarenhet av att centralisering av verksamheten inte löser problemet med tillgång till arbetskraft.

– Arbetstagarna flyttar inte till ett nytt jobb som förväntat om det ligger för långt eller är svårt tillgänglig från bostadsplatsen. Personalens vilja att flytta till ett annat verksamhetsställe måste utredas omfattande innan eventuella beslut om förflyttning.

Bygget av lokaler för social- och hälsovård måste inledas

Sjundeå kommun har länge varit redo att genomföra social- och hälsocentralen (senare sh-centret) snabbt på en central plats i kommuncentret. Trots det finns de inget omnämnande av projektet i välfärdsområdets förslag. Man har planerat sh-centret så att alla tjänster finns till handa i samma helhet.

Sjundeå har planlagt tillgängliga bostäder i småhöghus invid sh-centret, vilket stöder förverkligande av kostnadseffektiv och verksam vård.

– Västra Nylands välfärdsområde måste tillsammans med Sjundeå kommun inleda bygget av de nya sh-lokalerna så att parterna kan komma överens om långsiktiga utrymmeslösningar i Sjundeå, kräver kommunstyrelsen.

Sjundeå kräver att det på Sjundeå hälsostation även i fortsättningen finns omfattande laboratorietjänster upprätthållna antigen av välfärdsområdet eller Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Dessutom önskar Sjundeå att välfärdsområdet bidrar till att verksamheten i Raseborgs och Lojo sjukhus tryggas. Lojo sjukhus måste ha en förlossningsavdelning.

– I Finland är situationen sådan att det i första hand är regionerna som måste fatta beslut som stärker människors vilja att bilda familj, anmärker kommunstyrelsen.