Gå till innehållet

Enligt invånarenkäten 2023 är sjundeåborna nöjda med kommunens verksamhet

Ett barn tittar på solen över isen.

Många invånare berättade i kommuninvånarenkäten som hölls i december att naturen och naturnärhet är viktiga för trivselns del. Även idrottstjänster ansågs vara viktiga – särskilt möjligheterna till fritidsintressen under vinterhalvåret.

Rosor till bibliotekstjänster…
Kommuninvånarna gav positiv respons till framför allt bibliotekstjänsterna. Också inomhusidrottsplatserna är välskötta enligt invånarna. I den öppna responsen berömdes simhallen.

För skötseln av trafiken och miljöns hamnade de flesta rösterna i mitten av skalan. De terstående rösterna fördelades relativt jämnt på båda sidorna av medeltalet.

Responsen på kommunikationen var neutral men resultaten tyder på att elektroniska tjänster och sociala medier är populära. Majoriteten av svararna följer kommunens ärenden och kommunikation på sociala medier och föredrar att sköta ärenden via elektroniska kanaler.

Svararnas övergripande uppfattning om strategins mål var i allmänhet god. Mer än hälften av svararna ansåg att Sjundeå har lyckliga invånare, en tjänande arbetsgemenskap och att kommunen värdesätter naturen. 

… ris till vintersportmöjligheterna
De flesta anmärkningarna riktade sig mot skötseln av trafik och miljö, då många svarande tyckte att det finns utrymme för förbättringar inom kollektivtrafiken och skötseln av parker och grönområden. Särskilt trivseln i kommuncentret och lekplatserna togs upp upprepade gånger. För att förbättra trivlsen föreslogs bland annat parkliknande lösningar.

Vintermotionsmöjligheter ansågs vara viktiga och bland svaren hoppades det på förbättringar gällande bland annat skidspåren. För kollektivtrafikens del hoppades man på fler turer, framför allt till helgen.

I enkäten frågades också hur sannolikt svararna skulle rekommendera Sjundeå som boendekommun med hjälp av NPS- mätaren. Av de som svarade på enkäten rekommenderade 26% Sjundeå, 40% var passiva och 34% var kritiker, vilket ger kommunens NPS på -8.6. Det finns utrymme för förbättringar, även om majoriteten är antingen bland de rekommenderade eller de passiva.

Kommuninvånarnas svar beaktas i utvecklingsarbetet
De inkomna svaren kommer att användas i utvecklingen av kommunens tjänster och redan i år kommer vi att se förbättringar vad gäller utvecklingsönskemål. Bland annat kommer kommuncentrumet att piggas upp av sommargården och renovering av lekplatserna är i planerna.


Kommuninvånarenkäten ordnades under tidsperioden 4-29.12.2023. Syftet med undersökningen var att kartlägga invånarnas åsikter om kommunens värderingar, att mäta nöjdheten med kommunens tjänster och att identifiera servicebehov.

Det inkom 117 svar. Enkätens relativt låga svararantal beror möjligtvis på tidpunkten och omfattningen av enkäten. Enkäten berörde ganska många områden och även om alla frågor inte behövdes svara på så tog det tid att fylla i enkäten. Resultaten ger trots detta kommunen en bra bas för fortsatta åtgärder.

Kommunen tackar alla som svarat på invånarenkäten!