Siirry sisältöön

Kuntalaiskyselyn 2023 perusteella Siuntiolaiset ovat tyytyväisiä kunnan toimintaan

Lapsi katsoo aurinkoa jään yli.

Moni kuntalainen kertoi joulukuussa järjestetyssä kuntalaiskyselyssä, että luonto ja luonnonläheisyys ovat tärkeitä viihtymisen kannalta. Myös liikuntapalvelut nähtiin tärkeinä – varsinkin talvikauden harrastusmahdollisuudet.

Kirjastopalveluille ruusuja …
Kuntalaiset antoivat varsinkin kirjastopalveluille hyvää palautetta. Myös sisäliikuntatilat on kuntalaisten mielestä hoidettu hyvin. Vapaassa palautteessa annettiin erikseen kehuja uimahallille.

Liikenteen ja ympäristön hoitamisen osalta suuri osa annetuista äänistä sijoittuivat keskiarvon kohdalle ja loput äänistä jakautuivat suhteellisen tasaisesti keskiarvon molemmille puolille.

Viestinnästä saatu palaute oli neutraalia, mutta tulokset antoivat ymmärtää, että sähköiset palvelut ja sosiaalinen media ovat suosiossa. Suurin osa vastaajista seuraa kunnan asioita ja viestintää kunnan sosiaalisessa mediassa ja haluavat mieluiten asioida sähköisten kanavien kautta.

Vastaajien kokonaismielikuva strategian tavoitteesta oli yleisesti hyvä. Yli puolet vastaajista kokivat, että Siuntiossa asuu onnellisia asukkaita, on palveleva työyhteisö ja, että kunnassa arvostetaan luontoa.

… talviliikuntamahdollisuuksille risuja  
Liikenteen ja ympäristön hoitamiseen kohdistui eniten huomautuksia, kun monen vastaajien mielestä julkisessa liikenteessä sekä puistojen ja viheralueiden hoidossa on kehitettävää. Varsinkin kuntakeskuksen viihtyvyys ja leikkipuistot nostettiin toistuvasti esiin. Viihtyvyyden parantamiseksi ehdotettiin muun muassa puistomaisia ratkaisuja.

Talviliikuntamahdollisuudet koettiin tärkeiksi ja vastauksissa toivottiin parannuksia mm. hiihtolatujen osalta. Joukkoliikenteen suhteen toivottiin lisää vuoroja, etenkin viikonlopulle.

Kyselyssä kysyttiin myös, kuinka todennäköisesti vastaaja suosittelisi Siuntion kuntaa asuinkuntana NPS (nettosuositteluindeksi) -mittarin avulla. Kyselyyn vastanneista suosittelijoita oli 26%, passiivisia 40% ja arvostelijat 34% ja NPS -luku on siten -8.6. Kehittämisen varaa on, vaikka suurin osa on joko suosittelijoiden tai passiivisten joukossa.

Kuntalaisten vastaukset otetaan huomioon kehittämistyössä  
Saatuja vastauksia tullaan hyödyntämään kunnan palveluiden kehittämisessä, ja jo tämän vuoden aikana nähdään parannuksia kehittämistoiveiden osalta. Muun muassa kuntakeskuksen ilmettä piristää kesäpiha ja leikkipuistojen kunnostaminen on suunnitteilla.


Kuntalaiskysely järjestettiin ajalla 4. – 29.12.2023. Kyselyn tarkoitus oli kartoittaa kuntalaisten mielipiteitä kunnan arvoista, mitata tyytyväisyyttä kunnan palveluihin sekä selvittää palvelutarpeita.

Vastauksia kertyi 117. Kuntalaiskyselyn suhteellisen alhainen vastaajamäärä johtunee ajankohdasta ja kyselyn laajuudesta. Kysely kosketti melko montaa osa-aluetta ja vaikka kaikkiin kysymyksiin ei tarvinnut vastata, meni vastaamiseen aikaa. Tulokset antavat siitä huolimatta kunnalle hyvän palautepohjan jatkotoimenpiteitä varten.

Kiitämme kaikki kuntalaiskyselyyn vastanneita!

Lisätietoja:
Hallintokoordinaattori Paulina Maja, paulina.maja@siuntio.fi