Gå till innehållet

NTM-centralen ordnar två verkstäder om förbättring av stamväg 51 på sträckan Sunnanvik–Munkkulla

Kartan visar att planeringsområdet för förbättringen av stamväg 51 ligger mellan gränsen mellan Ingå och Sjundeå och Kyrkslätt centrum.

Nylands NTM-central ordnar två verkstäder där alternativen för förbättringen av stamväg 51 dryftas. Avsikten är att förbättra stamväg 51 mellan Sunnanvik i Sjundeå och Munkkulla i Kyrkslätt. Verkstäderna är öppna för alla och har samma innehåll. Ingen anmälan behövs.

Verkstäderna är ett led i bedömningen av projektets miljökonsekvenser (MKB) och utarbetandets av en utredninsgplan.

Verkstaden i Kyrkslätt ordnas onsdagen den 10.4.2024 kl. 18 i Kyrkslättsalen (Ervastvägen 2).

Verkstaden i Sjundeå ordnas onsdagen den 17.4.2024 kl. 18 i Bildningscampuset Sjundeå hjärta (Parkstigen 2).

Projektalternativen och miljökonsekvenserna diskuteras i små grupper och i synnerhet för utmanande objekt och för att lindra olägenheterna söks lösningar genom gemensamma diskussioner.

I början av evenemangen presenteras en kort lägesöversikt och en presentation av de preciserade planerna. I arbetsskedet delas man in i grupper där man vid kartorna diskuterar konsekvenserna av de olika alternativen och möjligheterna att lindra olägenheter. Resultaten av grupparbetena utnyttjas vid utarbetandet av konsekvensbeskrivningen. 

Målet är fyra filer på stamväg 51

Målet med planeringsprojektet för stamväg 51 är att utveckla stamvägen samt förbättra säkerheten och smidigheten i trafiken i Västra Nyland. Målet är att stamväg 51 i framtiden allt bättre ska betjäna långväga trafik, pendlingstrafik och kommunernas förbindelser.

Målläget för är stamväg 51 en fyrfilig väg med två körbanor, där alla anslutningar är planskilda anslutningar. Hastighetsbegränsningen i planeringsområdet är 80 km/h eller 100 km/h och det finns en sammanhängande parallell led på landsvägs- eller gatunivå genom hela planområdet.

Planeringsprojektet omfattar ett MKB-förfarande och utarbetandet av en utredningsplan. Som bäst pågår ett förfarande för miljökonsekvensbedömning, dvs. ett MKB-förfarande, under vilket projektets miljökonsekvenser utreds. Förfarandet omfattar insamling av respons och dialog med alla som är intresserade av projektet.  Arbetet inleddes med att ett program för miljökonsekvensbedömning utarbetades i början av 2023. Då bildades ett arbetsprogram för den egentliga miljökonsekvensbedömningen, vars tid just nu är inne. Riktlinjer för bedömningen har erhållits från responsen och utlåtandet från kontaktmyndigheten som övervakar MKB-förfarandet.

I detta skede planeras förbättringen av stamvägen i stora drag. Först i senare planeringsskeden fastslås stamvägens och parallellvägarnas exakta lägen samt andra betydelsefulla detaljer. Utöver det pågående skedet samlar man också in respons i senare skeden och för en dialog med invånarna, företagarna och andra som är intresserade av projektet.