Gå till innehållet

Suomen Sokeri informerar: Störningssituation i reningsverk 

I augusti 2023 upptäcktes det att kapaciteten i Suomen Sokeris reningsverk, som ligger i Kantvik i Kyrkslätt, hade sjunkit. Korrigerande åtgärder och uppföljning av vattenkvaliteten i Pickalaviken för att värdera belastningen påbörjades direkt då störningssituationen började. All avloppsvatten har letts genom avloppsreningsprocess och inget överskottsvatten har uppstått. Vattenkvaliteten uppföljs fortfarande varje vecka.

Genom korrigerande åtgärder har reningsverkets reningskapacitet förbättrats och vi uppskattar att situationen normaliseras efter nya provkörningar under denna eller nästa vecka. Suomen Sokeri följer myndighetsbeslut och tar fortsatta åtgärder för att korrigera situationen.

Bakgrundsinformation

Från och med början av augusti 2023 har kapaciteten av reningsverkets avloppsreningsprocess sjunkit på grund av störningssituation. All avloppsvatten har letts genom reningsprocess och inget överskottsvatten har uppstått. Provtagningar har gjorts under störningssituationen och fortsätter göras enda tills situationen normaliseras både från reningsverket och från Pickalaviken enligt myndigheternas instruktioner.

Västra Nylands vatten och miljö rf:s utlåtande:

“Utöver den lokalt försvagade hygieniska kvaliteten och små periodiska förändringar i vattenkvaliteten har störningssituationen, baserat på de undersökta variablerna, inte hittills orsakat några andra effekter som skulle få vidare konsekvenser för Pickalavikens tillstånd eller för rekreationsbruk.” Frågor gällande ytterligare uppgifter om situationen av vattenkvaliteten i Pickalaviken kan skickas till heidi.tanttu@luvy.fi.

Störningssituationen i reningsverket har varit långvarig på grund av ändringar inom reningsverkets verksamhet. Reningsverket har genomgått många processtekniska ändringar under årsskiftet 2023 på grund av ändrad konsistens i de kommande avloppsvattnen. Det kommunala avloppsvattnet i Kantviks område har från och med februari 2024 letts till ett annat reningsverk.

Situationens långvarighet har delvis orsakats av tömningar av bassängerna som ändringsarbetet kräver.  Endast en del av bassängkapaciteten var i gång under ändringsarbetet och då var belastningen för stor för reningsverkets reningseffekt. Ändringsarbetet i reningsverket blev klart i början av 2024 och reglering av nya processparametrar pågår nu. Vi har också strävat till att minska den kommande spillvattenbelastningen till ett minimum för att kunna intensifiera verksamheten. Avloppsvatten som leds till Suomen Sokeris reningsverk består nuförtiden huvudsakligen av olika processpillvatten.

Källa: Nordzucker