Gå till innehållet

Ansökningen för miljövårdbidrag 2024 är nu!

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå kommun beviljar årligen 4000 euro till främjande av miljöskyddet.

Miljövårdsbidrag kan ansökas för en utredning, undersökning, reparation eller annan åtgärd som görs på Sjundeå kommuns område och som främjar miljö-, vatten- eller naturskyddet i Sjundeå.

Åtgärden kan innebära till exempel vård och underhåll av miljön och kulturlandskapet, energisparåtgärder och användning av förnybar energi, återanvändning, återvinning och minskandet av avfall.

Miljövårdsbidrag kan beviljas till registrerade, allmännyttiga föreningar i Sjundeå som inte eftersträvar vinst. Bidrag kan beviljas också till oregistrerade sammanslutningar i Sjundeå för ovannämnd verksamhet, förutsatt att sammanslutningen har stadgar och att dess förvaltning, verksamhet och ekonomi till tillämpliga delar har ordnats som i registrerade föreningar och att dess namntecknare är myndiga.

Bidraget beviljas inte för att uppfylla lagstadgade miljöskyddsskyldigheter, företagsverksamhet, privatpersoner samt för fastigheter.

Vid beviljande av bidrag tas i uppmärksamhet den understödda verksamhetens kvalitet, omfattning och konsekvenser. Verksamheten ska stöda och komplettera miljövårdsenhetens verksamhet och mål.

Ansökan om miljövårdsbidrag:

Ansökningsperioden är 24.1.-24.2.2024. Bidraget ansöks med blankett, som finns på kommunens hemsida. Ansökan med bilagor skickas via e-post till ymparisto@siuntio.fi

Miljövårdsbidragen lediganslås årligen. Det är miljö- och byggnadsnämnden som beslutar om bidragen. Bidragen betalas när beslutet vunnit laga kraft. Erhållaren av bidraget ska rapportera om användningen av bidraget inom ett halvt år från beviljandet av bidraget.