Gå till innehållet

Sjundeå provar på deltagande budgetering för första gången – alla kan föreslå användning för barn och unga

Fyra ungdomar med sina sparkbräden på kanten till en skateramp.
Temat för den deltagande budgeteringen är barns och ungas välmående.

Sjundeå kommun provar på deltagande budgetering för första gången nästa år. Kommunfullmäktige godkände ett anslag på 30 000 euro för ändamålet vid budgetbehandlingen.

Deltagande budgetering är en form av direkt demokrati, där kommuninvånarna får delta direkt i diskussionen om, planeringen av och beslutsfattandet om användningen av skattemedel. Kommunallagen uppmuntrar kommuner att främja kommuninvånarnas möjligheter att delta i planeringen av ekonomin och den kommunala servicen.

I Sjundeå kommuns strategi 2022–2026 får kommuninvånarna delta i utvecklingen av kommunen genom deltagande budgetering.

Barn och unga som tema

För varje budgetår besluts ett visst tema som medlen för deltagande budgetering ska användas till. År 2024 är temat välmåendet hos barn och unga i Sjundeå.

Vid idéskedet i januari–februari tar kommunen emot förslag om användningen av pengarna som reserverats för deltagande budgetering. Vem som helst kan lägga fram förslag.

I verkstadsskedet i februari–mars utvärderar kommunens ledningsgrupp de förslag som inkommit och väljer ut de idéer som är verkställbara och fyller kriterierna. De verkställbara idéerna sammanställs inför omröstningsskedet.

Grundskoleleverna röstar

I mars–april ordnas en omröstning där varje grundskolelev i Sjundeå har en röst som hen kan ge till någon av idéerna som gallrats fram.

Den idé som får flest röster förverkligas inom april–december 2024.