Gå till innehållet

Invånarmöten om förbättringen av stamväg 51 den 31.10. och den 1.11.

Flygbild över stamväg 51 vid korsningen med Sjundeåvägen.

Nylands NTM-central planerar en förbättring av stamväg 51 mellan Sunnanvik i Sjundeå och Munkkulla i Kyrkslätt. Förfarandet för miljökonsekvensbedömning (MKB) av projektet har inletts. MKB-programmet och projektet presenteras vid ett invånarmöte i Kyrkslättsalen den 31 oktober 2023 kl. 18 och vid ett distansmöte den 1 november kl. 18.

Projektet inom ansvarsområdet trafik vid NTM-centralen i Nyland sträcker sig från gränsen till Ingå från Sunnanviks anslutning (lv 115) österut till Munkkulla planskilda anslutning (lv 1191) vid Kyrkslätt centrum. Stamväg 51 förenar västra Nyland med huvudstadsregionen och är en del av vägnätet i öst-västlig riktning, som förenar centrumen och betjänar trafiken inom landskapen.

Kartan visar att planeringsområdet för förbättringen av stamväg 51 ligger mellan gränsen mellan Ingå och Sjundeå och Kyrkslätt centrum.

Vägen förbättras över en sträcka på 11 km, och i detta planeringsskede omfattar projektet ett MKB-förfarande och utarbetande av en generalplan. Ändringarna utvecklar stamvägen och förbättrar trafiksäkerheten och smidigheten i Kyrkslätt och Sjundeå.

Sjundeå kommun deltar i finansieringen av planeringen med ungefär 136 000 euro.

I planeringen överväger man alternativen att behålla vägen som en tvåfilig väg eller utöka den till en fyrfilig väg längs den nuvarande eller delvis längs den nya sträckningen. I alla alternativ ändras de nuvarande anslutningarna till planskilda anslutningar och det mindre vägnätet i anslutning till stamvägen kompletteras.

Kontaktmyndighet i MKB-förfarandet är ansvarsområdet för miljö vid NTM-centralen i Nyland, som har lagt fram ett bedömningsprogram till förfogande för utlåtanden och åsikter.

Utlåtandena och åsikterna ska skriftligen lämnas in senast den 14 november 2023 till NTM-centralen i Nyland på adressen PB 36, 00521 Helsingfors (besöksadress Semaforbron 12 A, 2. vån, Helsingfors) eller elektroniskt till adressen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

MKB-programmet och projektet presenteras vid ett invånarmöte tisdagen den 31 oktober 2023 kl. 18–20 i Kyrkslättsalen (adress Ervastvägen 2, Kyrkslätt). Det andra tillfället ordnas på distans den 1 november 2023 kl. 18.00–19.30.

Kontakt

Mer information om projektet fås av projektchef Kirsi Pätsi, NTM-centralen i Nyland, tfn +358 295 021 331 och överinspektör för MKB-förfarandet Erika Heikkinen, NTM-centralen i Nyland, tfn +358295021 142.