Gå till innehållet

Våtmark byggs söder om Vargsvängens bostadsområde

En byggarbetsplatsskylt i förgrunden framför en åker i träda, bakom åkern syns villor.

Sjundeå kommun kommer att låta anlägga en våtmark på ett åkerområde som nu ligger i träda. Dagvatten från Vargsvängens område och skogen som ligger i öst och sydöst leds till våtmarken. Åkermarken som byggs om till våtmark ligger invid Sjundeåvägen direkt söder om bostadsområdet kring Vargsvängen.

Det nya dagvattensystem som byggs i Vargsvängens bostadsområde kommer att öka mängden dagvatten så pass att det behövs en dammbassäng för översvämningssituationer där dagvattnet töms ur dagvattensystemet.

Den nya våtmarken fungerar både som dammbassäng och som biologiskt och mekaniskt reningssystem för dagvattnet. Samtidigt erbjuder våtmarken med sina dammar, diken och bäckar ett parkaktigt rekreationsområde för kommuninvånarna året om. Det byggs också belysning i området.

Ralf Ajalin Ab har valts till entreprenör för Vargsvängens våtmark. Entreprenaden utförs enligt avtalet under tidsperioden 20.9.2023-5.7.2024 och arbetet har planlagts enligt följande:

Trafiken till byggarbetsplatsen går via Vargstigen och en obebyggd tomt vid Vargstigen. Kommuninvånarna uppmanas vara försiktiga och beakta trafiken till och från byggarbetsplatsen.

Entreprenören förser byggarbetsplatsen med ett cirka två meter högt stängsel i takt med att arbetet fortskrider, inklusive en port mellan Vargsvängen och den tillfälliga vägen till byggarbetsplatsen.

Byggarbetsplatstavlan med entreprenörens kontaktuppgifter finns i närheten av områdets anslutning till Sjundeåvägen.

Vi ber kommuninvånarna att inte röra sig i byggarbetsplatsområdet eller låta sina djur gå dit. Varna barn om arbetsmaskiner och ökad trafik, och uppmana dem att hålla sig borta från området.

I parkplanen för våtmarken finns ett dike som slingrar sig norrifrån och delar sig itu. Det finns också en promenadslinga och träd och buskar har placerats i området.