Gå till innehållet

Skriftligt utlåtande av vårdnadshavare för elever i den grundläggande utbildningen i Sjundeå 2023

Enligt kapitel 6 i läroplanen för grundläggande utbildning (Bedömning av lärande) ska bedömning och respons grunda sig på de mål som ställts upp i grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen och som preciserats i den lokala läroplanen. Elevernas prestationer ska inte jämföras med varandra utan på de målsättningar som fastställts i läroplanen. Bedömningen genomförs både under läsårets gång och vid slutet av läsåret. 

Den största delen av bedömningen som ges under läsåret är formativ. Formativ bedömning stöder och handleder elevens lärande. Det är handledande och sporrande interaktion mellan eleven och läraren. I bästa fall kan eleven själv jämföra de ställda målsättningarna med sitt eget kunnande, på ett lämpligt sätt för sin åldersnivå. 

I bedömningens transparens är det även viktigt att eleverna och vårdnadshavarna är medvetna om undervisningens innehåll och bedömningskriterier per årskurs. I Sjundeå kommun har man även ansett det viktigt att de finsk- och svenskspråkiga sidorna har så enhetliga bedömningskriterier som möjligt. 

Bedömningskriterierna för årskurserna 6 och 9 är nationella. Bedömningskriterierna för årskurs 9 gäller därtill hela den grundläggande utbildningens avslutningsskede, så det är inte nödvändigt att göra kriterier för årskurserna 7 och 8. 

För årskurs 1–5 har man under läsåret 2022–2023 i samarbete med Aleksis Kiven koulu och Sjundeå Svenska skola gjort läroämnesvis årskursvis indelning (vilka innehållsområden undervisas på vilken klass) och vilka beskrivningar för kunnande är för goda kunskaper och godkänt vitsord. 

Årskursvis indelning och beskrivningarna för kunnande tas i bruk då nämnden godkänt dem. 

Det nya utkastet till läroplansändringarna i kapitel 13 och 14 finns här:

Hörande av vårdnadshavare och elever

Enligt § 47 i lagen om grundläggande utbildning ska vårdnadshavarna garanteras möjligheten att bli hörda och påverka förverkligande av undervisning.  Vårdnadshavarna har möjlighet att ge sitt utlåtande om ändringarna i läroplanen för den grundläggande utbildningen (kapitel 13 och 14) från och med 1.11.2023. Skriftliga utlåtanden ombes senast 15.09.2023 genom denna länk:

Behandling av läroplansändringar:

Sjundeå 06.09.2023 

Bildningskansliet