Siirry sisältöön

Lausunnon pyytäminen Siuntion kunnan perusopetuksen oppilaiden huoltajilta 2023 

Perusopetuksen opetussuunnitelman 6 luvun mukaan (Oppimisen arviointi) mukaan arvioinnin ja palautteen antamisen tulee perustua opetussuunnitelman perusteissa asetettuihin ja paikallisessa opetussuunnitelmassa tarkennettuihin tavoitteisiin. Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa, vaan opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Arviointia annetaan sekä lukuvuoden aikana että sen päättyessä. 

Pääosa lukuvuoden aikana annettavasta arvioinnista on formatiivista. Formatiivinen arviointi tukee ja ohjaa oppilaan oppimista. Se on oppilaan ja opettajan välistä ohjaavaa ja kannustavaa vuorovaikutusta. Parhaassa tapauksessa oppilas voi itse verrata asetettuja tavoitteita omaan osaamiseensa ikätasolleen sopivalla tavalla. 

Arvioinnin läpinäkyvyydessä tärkeää on myös se, että oppilaat ja huoltajat ovat tietoisia opetuksen sisällöstä ja arviointikriteereistä vuosiluokittain. Siuntion kunnassa on myös nähty tärkeänä, että suomen- ja ruotsinkielisellä puolella on mahdollisimman yhtenevät arviointikriteerit. 

Vuosiluokkien 6 ja 9 arviointikriteerit ovat valtakunnalliset. Yhdeksännen luokan arviointikriteerit koskevat lisäksi koko perusopetuksen päättövaihetta, joten vuosiluokille seitsemän ja kahdeksan ei kriteereitä ole tarpeellista tehdä. 

1.-5. luokan osalta on lukuvuoden 2022-2023 aikana tehty yhteistoiminnassa Aleksis Kiven koulun ja Sjundeå svenska skolan oppiainekohtaiset vuosiluokkaistukset (mitkä sisältöalueet opetetaan milläkin luokalla) ja mitkä ovat osaamisen kuvaukset hyville taidoille ja hyväksytylle arvosanalle. 

Vuosiluokkaistukset ja osaamisen kuvaukset otetaan käyttöön, kun lautakunta on ne hyväksynyt.  

Luonnos opetussuunnitelmamuutoksista luvuissa 13 ja 14 löytyy täältä:

Huoltajien ja oppilaiden kuuleminen

Perusopetuslain 47 § mukaan huoltajilla on oltava mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa opetuksen järjestämiseen. Huoltajilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa perusopetuksen opetussuunnitelman lukujen 13 ja 14 muutoksista 1.11.2023 alkaen. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.09.2023 mennessä kirjallisesti tästä linkistä:

Opetussuunnitelmamuutoksia käsitellään seuraavasti:

Siuntiossa 06.09.2023 

Sivistysosasto