Siirry sisältöön

Strateginen yleiskaava


Siuntion kunta laatii strategisen yleiskaavan. Työn tavoitteena on luoda yhteinen näkemys ja suuntaviivat kunnan kestävälle maankäytölle. Strategista yleiskaavatyötä pohjustaa “Siuntion maankäytön kehityskuvan päivitys 2040 (KV 7.6.2021 § 50)”.

Strategisessa yleiskaavassa selvitetään ja esitetään, miten ja millä keinoin otetaan huomioon ne periaatteet, jotka tuodaan esille kuntastrategiassa, maankäytön kehityskuvassa, maakuntakaavassa ja muissa suunnitelmissa. Yleiskaavatyön tavoitteena on vastata muun muassa maankäytön, asumisen, työssäkäynnin ja liikenteen kysymyksiin, sekä yhteensovittaa erilaisia intressejä ja tavoitteita. Työssä edistetään ilmastoviisasta kaavoitusta ja kunnan HINKU-tavoitteita.

Strateginen yleiskaava kattaa koko kunnan alueen, ja työssä vastataan maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksiin (MRL 39 §).

Huomioon otetaan:

(1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;
(2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;
(3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;
(4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;
(5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön; 
(6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;
(7) ympäristöhaittojen vähentäminen;
(8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä
(9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.

Oikeusvaikutteinen yleiskaava ohjaa yleispiirteisesti yksityiskohtaista kaavoitusta ja muuta maankäyttöä MRL 42 §:n mukaisesti.

Strategisessa yleiskaavatyössä ei lähtökohtaisesti puututa haja-alueiden mitoitukseen, mutta näiden alueiden rakentamisen kehitys selvitetään kuluneen 30 vuoden ajalta. Yleiskaavatyössä myös arvioidaan erilaisia kehitysskenaarioita, niin alueellisten painotusten kuin väestömäärän kehityksen suhteen.

Strategisen yleiskaavatyössä hyödynnetään ja siihen soveltuvin osin liitetään jo vireillä olevat teemakaavat, ja niiden jatkovaiheet kytketään osaksi strategisen yleiskaavan vuorovaikutusta. Teemoista kerrotaan tarkemmin “Teemakaavat yleiskaavoituksessa”.

Koska kaavan tavoitevuosi on sama kuin Uudenmaan maakuntakaavan eli 2050, on strategisen yleiskaavan sisällön ja esitystavan kestettävä aikaa. Tämä merkitsee suunnittelutarkkuutta, joka jättää riittävää suunnitteluvaraa myöhempään asemakaavoitukseen ja muuhun tarkempaan suunnitteluun.

Yleiskaavatyö on yhteensovittamista. Strategisen yleiskaavan laatiminen edellyttää kattavia selvityksiä sekä monipuolista vuorovaikutusta kaavoituksen kaikissa vaiheissa. Näistä kerrotaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (tekn ltk 14.6.2022 § 80). 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 63 §) mukaan kaavoitustyöhön tulee sisällyttää kaavan laajuuteen ja sisältöön nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. Kaavoituksen vireille tulosta tulee ilmoittaa siten, että osallisilla on mahdollisuus saada tietoja kaavoituksen lähtökohdista ja osallistumis- ja arviointimenettelystä.

Strategisen yleiskaavan OAS esittää yleiskaavan lähtökohtia ja tavoitteita, kuvaa kaavoitustyön etenemisen ja kertoo, miten osalliset voivat vaikuttaa kaavoitukseen ja kuinka kaavan vaikutuksia arvioidaan suunnittelun aikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään kaavatyön aikana tarpeen mukaan.

Teknisen lautakunnan hyväksymästä ja 14.6.2022 päivätystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään mielipiteet 31.8.2022 mennessä.