Siirry sisältöön

Ruoppaus ja niitto


Kaivinkone vedessä ruoppaushommissa

Matalat rannat ja niihin usein liittyvät tulva-alueet ovat monimuotoisia elinympäristöjä, joiden lajisto voi kärsiä ruoppauksista tai kadota niiden takia kokonaan. Siksi ruoppaustoimenpiteet tulee aina suunnitella huolellisesti.

Massamäärältään alle 500 m3 ruoppauksista tulee tehdä ilmoitus. Ilmoitus on tehtävä alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) vähintään kuukautta ennen töiden suunniteltua aloitusajankohtaa. Ilmoituksessa vaadittavat tiedot on listattu vesilain toisen luvun 15 §:ssä. Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus ottaa kantaa siihen, voiko työhön ryhtyä esitetyllä tavalla.

Ruoppaukseen tarvitaan vesilain mukainen vesilupa, jos ruopattavan massamäärän tilavuus on 500 m3 tai tätä suurempi. Vesilupa haetaan aluehallintovirastolta (AVI). Aluehallintovirasto tiedottaa hakemuksesta yleensä kuulutuksella ja viranomaiset antavat siitä lausunnon. Asianosaiset saavat tehdä hakemuksesta muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä. Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijaa aluehallintovirasto tekee asiassa päätöksen.

Ilmoituslomake ELY-keskukselle sekä lisätietoa vesiluvan hakemisesta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta.