Siirry sisältöön

Ilmanlaatu


Ilman epäpuhtaudet, kaasumaiset ja hiukkasmaiset aineet vaikuttavat haitallisesti sekä ihmisiin että ympäristöön. Epäpuhtaudet aiheuttavat paikallisia, alueellisia sekä maailmanlaajuisia haittoja. Paikallisia vaikutuksia ovat lähipäästöjen aiheuttamien ilmansaasteiden haitat ihmisen terveydelle. Alueellisia haittoja puolestaan ovat esimerkiksi maaperän ja vesistöjen happamoituminen. Maailmanlaajuisia vaikutuksia ovat kasvihuoneilmiön voimistuminen ja yläilmakehän otsonikato.

Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat yleensä kohtalaisen alhaisia. Ilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia ovat hiukkaset, otsoni, typpidioksidi, rikkidioksidi sekä eräät haihtuvat hiilivedyt.

Siuntion ilmanlaatu on keskimäärin hyvä. Kunnan alueella ei sijaitse ilmanlaatuun merkittävästi vaikuttavia teollisuus- tai energiantuotantolaitoksia. Merkittävin typenoksidien ja hiilimonoksidin päästölähde on liikenne. Hiukkasten, rikkidioksidin ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöistä suurimman osan aiheuttaa puun pienpoltto ja öljylämmitys.

Siuntion ilmanlaatua kartoitetaan alueellisen seurantaohjelman avulla. Seuranta jakautuu mittaus- ja päästöosaan sekä jäkäläkartoitukseen. Jäkäläkartoituksen toteuttaa Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica ja muun seurannan Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY).

Ilmanlaadusta löytyy lisätietoa ELY-keskuksen raportista:

Puun pienpoltto

Puun poltossa syntyy terveydelle haitallisia päästöjä: pienhiukkasia, häkää sekä orgaanisia yhdisteitä. Huono poltto tuottaa terveydelle haitallisia pienhiukkasia enemmän kuin hyvät polttotavat. Asiaan tulee kiinnittää huomiota erityisesti tiheään rakennetuilla pientaloalueilla. Lisätietoa löytyy esimerkiksi HSY:n puuntolton oppaassa:

Näin vältät puunpolton haitat:

  • Käytä kuivaa ja puhdasta puuta
  • Älä polta jätteitä tai kierrätyskelpoista materiaalia
  • Vältä kitupolttoa
  • Opettele sään vaikutus savun käyttäytymiseen
  • Älä savusta naapureitasi!