Siirry sisältöön

Hule- ja jätevedet


Syöksytorveesta roiskuu vettä sadevesiviemäriin.

Hulevedet

Hulevedet ovat sade- ja sulamisvesiä, joita kertyy rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille sekä muille pinnoille. Kertyminen johtuu taajamien pintojen vettä läpäisemättömästä materiaalista, kuten asfaltista.

Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumen sulaessa, kesän sateilla sekä syksyn sateisina kausina. Mikäli hulevesi ei pääse imeytymään, voi aiheutua tulvia kaduille, pihoille sekä viemäriverkostoon. 

Hulevesiä tulisi viivyttää, hyödyntää jo syntypaikalla tai imeyttää maaperään, jotta niiden sisältämät haitalliset aineet suodattuisivat. Hyvällä hulevesisuunnittelulla pystytään sekä ehkäisemään tulvahaittoja että haitallisten aineiden kerääntymistä vesistöihin.

Jos asemakaava-alueella on hulevesiviemäri, kiinteistöjen tulee liittyä siihen.

Jätevesien suodatuskenttä.

Jätevedet haja-asutusalueilla

Viemäriverkostoon kuulumattomilla kiinteistöillä omistajan on huolehdittava siitä, ettei jätevesistä aiheudu ympäristölle haittaa. Toimivilla jätevesijärjestelmillä varmistetaan puhdas kaivovesi ja lähiympäristö sekä suojellaan lähivesistöjä. Jätevesien käsittelystä määrätään ympäristönsuojelulaissa ja asetuksessa 157/2017. Näitä määräyksiä on lisäksi tarkennettu Siuntion ympäristönsuojelumääräyksillä, jotka ottavat huomioon paikalliset olosuhteet.

Jätevesien käsittelyä koskevan asetuksen uudistus keväällä 2017 toi sijaintiin perustuvan määräajan jätevesijärjestelmän kuntoon saattamiselle:

  • Jos kiinteistö sijaitsee enintään 100 metrin etäisyydellä vesistöstä tai pohjavesialueella, saneeraus on tehtävä 31.10.2019 mennessä.
  • Muilla alueilla kiinteistön omistaja voi itse päättää, milloin tekee tarvittavat parannukset jätevesijärjestelmäänsä. Jätevesijärjestelmän riittävyys tulee tarkistaa viimeistään, kun kiinteistöllä rakennetaan vesikäymälä tai tehdään vesi- ja viemärilaitteistoja koskeva luvanvarainen korjaus- tai muutostyö tai rakennuksen peruskorjaus.

Hae lupa lomakkeella jos haluat rakentaa uuden jätevesijärjestelmän, tai korjata vanha. Lomake löytyy tästä:

Hajajätevesineuvonta

Siuntion kunta osallistuu Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY) koordinoimaan hajajätevesiyhteistyöhön, jota tehdään hajajätevesihankkeen muodossa. LINKKI-hankkeen puitteissa kotitalouksille tarjotaan neuvonta- ja kartoituskäyntejä, joilla käydään läpi jäteveden käsittelyn tilanne. Käynneillä annetaan arvio jätevesijärjestelmän uudistustarpeesta.

Vesihuoltolaitos

Rakennusvalvonta

Tekninen toimisto

Palveluajat

Toistaiseksi avoinna vain ajanvarauksella

Sähköposti