Siirry sisältöön

Rakennuslupa


Kaksi rakennustyöntekijää rakentavat kattoa.

Seuraaviin toimenpiteisiin tarvitaan rakennuslupa Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan:

  • uuden rakennuksen rakentamiseen
  • korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
  • korjaus- ja muutostyöhön joka vaikuttaa asukkaiden turvallisuuteen ja terveyteen
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttamiseen

Jatkolupa

Rakennuslupa raukeaa, mikäli rakennustyötä ei ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Toimenpide-​, maisematyö ja purkamislupa raukeaa, mikäli toimenpidettä ei ole suorittu kolmen vuoden kuluessa. Määräajan alkavat luvan lainvoimaiseksi tulosta.

Rakennus-​ ja toimenpideluville voi hakea jatkoaikaa ja rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää jatkoa työn aloittamista varten enintään kahdella vuodella. Tämä edellyttää oikeudellisten edellytyksien voimassa oloa rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen.

Työn loppuunsaattamisen osalta määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. Aloittamista varten luvan voimassaoloa voidaan pidentää vain kerran.

Pääsuunnittelija

Maankäyttö-​ ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnittelukokonaisuuden laadusta.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A2 sisältää kattavan määrittelyn pääsuunnittelijan tehtävistä ja vastuista. Vastuualueisiin kuuluvat mm.  

  • rakennushankeen suunnitelmien riittävästä laadusta huolehtiminen
  • huolehtia siitä, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot
  • huolehtia osaltaan siitä, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnittelulle riittävästi aikaa
  • huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus
  • osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokokseen 

Vastaava työnjohtaja

Rakennustyö edellyttää työnjohtajaa, kun kyseessä on lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää vaativa hanke. Rakennustyön johtamisen, laadun ja suorituksen vastaamisen lisäksi työnjohtaja huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan täyttymisestä.

Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, vaaditaanko kohteeseen vastaava työnjohtaja, kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden vastaava työnjohtaja ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja.

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.

Yhteys

Rakennusvalvonta on tavoitettavissa ma–to 9–15.

Tekninen toimisto

Palveluajat

Toistaiseksi avoinna vain ajanvarauksella

Sähköposti