Siirry sisältöön

Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö


Huoltajien kanssa tehtävällä yhteistyöllä on tärkeä merkitys varhaiskasvatuksessa ja lapsen edun
toteutumisessa. Yhteistyön tavoitteena on huoltajien ja henkilöstön yhteinen sitoutuminen lasten terveen ja turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Luottamuksen rakentaminen sekä tasa-arvoinen vuorovaikutus ja keskinäinen kunnioitus tukevat kasvatusyhteistyötä.

Varhaiskasvatuksessa järjestetään vuoden aikana erilaisia yhteisiä tapahtumia mm. vanhempain- ja
perheiltoja. Huoltajat voivat osallistua myös päiväkodin erilaisiin arviointi-iltoihin tai antaa palautetta/
ehdotuksia varhaiskasvatuksen toiminnasta. Käytössämme on TinyApp-sähköinen palvelu, joka toimii
arjessa päivittäin huoltajien ja kasvattajien välisessä yhteistyössä. Palvelun kautta huoltajat saavat tietoa ja kuvia varhaiskasvatuksen arjen toiminnasta. Huoltajien kanssa suunnitellaan vuosittain myös lapsen
varhaiskasvatussuunnitelma, joka toimii pedagogisen toiminnan suunnittelun pohjana.

Lapsen sairauksien ennaltaehkäisy ja hoito

Varhaiskasvatuksen lähtökohtana on tarjota turvallinen ja lapsen kehitystä tukeva hoitoympäristö. Vanhemmat vastaavat lapsen terveydenhoidosta. Alle kouluikäiset 0-6v. lapset sairastavat runsaasti eri infektioita, jotka aiheuttavat oireilua lapsille ja poissaoloja työstä huoltajille. Siuntion varhaiskasvatuspalvelut ja neuvola tekevät säännöllistä yhteistyötä. Lapsen sairastuessa tulee tarvittaessa kääntyä terveydenhuoltohenkilöstön puoleen.

Lapsen sairastumisriskin vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa lue huoltajatiedote tästä:

Vakuutukset ja korvauskäytännöt

Siuntion kunta on vakuuttanut kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat lapset vapaaehtoisella vakuutuksella. Vakuutus korvaa kunnallisen terveydenhuollon. 

Lue lisää täältä:

Tuominen ja hakeminen varhaiskasvatukseen

Lasten tuomisesta ja hakemisesta varhaiskasvatukseen vastaavat aina lapsen huoltajat. Varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella ei ole oikeutta maksuttomaan kunnan järjestämään kuljetukseen. Kunnalla ei ole velvoitetta kuljettaa lapsia varhaiskasvatuksen ja kodin välillä. Lue Tiedote huoltajille tästä. Tutustu myös esiopetuksen kuljetusehtoihin tästä(avautuu uuteen ikkunaan)  ja -käytäntöihin.

Sähköinen tulo- ja lähtökirjaus

Siuntion varhaiskasvatuspalveluissa on käytössä lasten sähköinen tulo- ja lähtökirjaus mobiililaitteen kautta. Tägit ja niiden käyttäminen päivähoitopäivän aikana on vanhempien vastuulla. Huoltaja(t) vastaa, että tägi on myös tarvittaessa varahakijan käytössä. Henkilökunta vastaa päiväkodissa olevista lasten tägeistä. Varhaiskasvatuksen palvelusopimukseen kirjataan tägin palautus, päivämäärä ja allekirjoitus. Jos tägi joutuu hukkaan tai sitä ei palauteta, maksu 10 € peritään päivähoitomaksun yhteydessä.

Varahakijat

Pääsääntöisesti lapsen huoltajat tuovat ja hakevat lapsensa varhaiskasvatukseen. Jokaisen lapsen osalta tulee olla kuitenkin nimetyt varahakija/-hakijat. Jos varahakijaa ei ole nimetty, huoltajille kerrotaan, että hätätapauksessa virka-aikana otetaan yhteys sosiaalipäivystykseen ja virka-ajan ulkopuolella hätänumeroon. Vanhempia yritetään tavoittaa aina ensisijaisesti. Varahakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta. Jos lapsen hakee joku muu kuin palvelusopimukseen kirjattu varahakija, tulee tästä olla toimintayksikköön kirjallinen ilmoitus.

Varhaiskasvatuksessa käytettävä kieli

Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten kielellisten taitojen ja valmiuksien sekä kielellisten identiteettien kehittymistä. Kieli on lapsille sekä oppimisen kohde että väline. Sen avulla lapsi ottaa haltuun erilaisia tilanteita ja asioita sekä toimii vuorovaikutuksessa muiden kanssa, ilmaisee itseään ja hankkii tietoa. Lasten kielellistä kehitystä tukee monipuolinen varhaiskasvatuksen kieliympäristö sekä yhteistyö huoltajien kanssa.

Siuntiossa järjestetään varhaiskasvatusta suomen- ja ruotsinkielisenä. Lapsen tulevaa esiopetus – ja koulukieltä tulee tukea jo lapsen varhaisesta vaiheesta alkaen.

Lapsen tullessa kaksikielisestä perheestä, varhaiskasvatuspaikkaa haettaessa keskustellaan huoltajien kanssa suomen-tai ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen sijoittumisesta. Varhaiskasvatuksessa nähdään tärkeänä ja lapsen edun mukaisena, että lapsi on 0-5v. ikäisenä varhaiskasvatuksessa ennen esiopetusvuottaan jo siinä kieliympäristössä (suomen- tai ruotsinkieli), joka tulee olemaan myös lapsen tuleva esiopetus- ja koulukieli.

Siuntion varhaiskasvatuspalvelut antavat opastusta huoltajille kielivalintaan liittyvissä kysymyksissä. 

Muistutuksen tekeminen varhaiskasvatuksen toiminnasta

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Joskus kuitenkin huoltajilla herää varhaiskasvatusta koskevia kysymyksiä tai tyytymättömyyttä toimintaan. Näissä tilanteissa kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä toimipaikan henkilöstöön tai tarvittaessa päiväkodin johtajaan/ perhepäivähoidon ohjaajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatuspaikassa keskustellen selviä, huoltajien on mahdollista tehdä asiasta muistutus (varhaiskasvatuslaki 54§) toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle tai varhaiskasvatuksen johtavalle viranhaltijalle.

Muistutuksen tekeminen kunnallisen/yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnasta:

 1. Asiakas laatii muistutuksen lomakkeella Muistutus varhaiskasvatuksen toiminnasta. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
 2. Muistutuksessa kannattaa kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian asioiden käsittelyn helpottamiseksi.
 3. Kunnallinen varhaiskasvatus: Muistutus osoitetaan Siuntion kunnan varhaiskasvatukselle

  Siuntion kunta/ varhaiskasvatus
  Kirjaamo
  Puistopolku 1
  02580 Siuntio

  Yksityinen varhaiskasvatus: Muistutus tulee tehdä ensisijaisesti muistutuksen kohteena olevan toimipaikan vastuuhenkilölle/ päiväkodin johtajalle.
 4. Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden kuluessa muistutuksen tekemisestä, ellei kyseessä ole loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

  Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei myöskään vaikuta oikeuteen kannella asiastaan valvoville viranomaisille

TinyApp-palvelu

Yhteystiedot