Siirry sisältöön

Osallistu ja vaikuta

Kaavailta Fennia Arenalla

Kuntalaisena sinulla on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan, esimerkiksi äänestämällä vaaleissa tai kuntalaisaloitteen avulla.


Vaikuttaminen kunnassa

Kuntalaisena voit vaikuttaa kunnan asioihin esim. äänestämällä vaaleissa tai kuntalaisaloitteen avulla . Niiden lisäksi voit antaa palautetta kunnan toiminnasta, lähettää kysymyksiä ja ehdotuksia luottamushenkilöille ja virkamiehille sekä osallistua kunnan asioita koskeviin tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin.

Palautteesi on meille tärkeää, sillä se auttaa meitä parantamaan palvelujamme. Palautetta voi antaa suoraan viranhaltijoille tai luottamushenkilöille, tai lähettää kuntaan sähköpostilla osoitteeseen siuntio@siuntio.fi. Lisäksi voit antaa yleistä palautetta tämän lomakkeen kautta ja palautetta liittyen katu- ja ympäristöhoitoon täältä.

Erilaisten yhdistysten, järjestöjen ja puolueiden kautta voi vaikuttaa myös kunnan päätöksentekoon.

Asioiden julkisuus

Kunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat pääsääntöisesti julkisia, joihin jokainen kuntalainen voi tutustua. Esityslistat julkaistaan internetissä ennen kunkin toimielimen kokousta ja tarkastetut pöytäkirjat ennakolta ilmoitettuna aikana. Myös viranhaltijapäätökset julkaistaan nettiin.

Jokaisella on oikeus tutustua kunnan julkisiin asiakirjoihin (julkisuuslaki 21.5.1999/621). Mitään perusteltua syytä asiakirjan tutustumiseen ei tarvita mutta asiakirjan pyytäjän on riittävästi yksilöitävä pyyntöään, jotta viranomainen voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään, ellei tämä ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.

Pyyntö on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

Asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on. Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.

Siuntion kunnanhallitus on kokouksessaan 27.4.2015 § 82 määritellyt asiakirjoista ja kopioista perittävät maksut.

Kansalaisvaikuttaminen

Muusta kansalaisvaikuttamisesta löytyy tietoa mm. oikeusministeriön ja eduskunnan internetsivuilta

Suomi.fi on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille. Sivustolta löydät asiointipalvelut ja lomakkeet, tietoa palveluista, lait sekä julkishallinnon uutiset.

Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen

Nuorilla on paljon mahdollisuuksia vaikuttamiseen. Voit esimerkiksi asettua ehdolle koulusi oppilaskuntaan tai opiskelijajärjestösi hallitukseen. Nuorisovaltuustossa tai kuntalaisaloitteella voit vaikuttaa kotikuntasi asioihin.  

Voit myös pyrkiä vaikuttamaan sinulle tärkeisiin asioihin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, toimimalla yhdistyksissä tai vaikuttamalla päättäjiin. 

Tärkeät linkit