Siirry sisältöön

Nuorisovaltuusto


Nuorisovaltuuston toimikausi on yksi kalenterivuosi. Toiminta on kaksikielistä. Valtuustopaikkaa voi hakea erikseen ilmoitettavana hakuaikana ja valituksi voi tulla 12-22 -vuotias Siuntiossa asuva nuori.

Mikäli nuorisovaltuustoon on hakenut yli 20 ehdokasta, järjestetään nuorisovaltuustovaalit, muussa tapauksessa jäsenet valitaan hakemusten perusteella. Valtuustossa tulee olla vähintään viisi ja enintään 20 varsinaista jäsentä.

Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat kunnanvaltuustoon ja -hallitukseen sekä lautakuntiin.

Nuorisovaltuuston tukena toimii nuorisotyöntekijä, joka avustaa ja ohjaa toimintaa, toimii kokouksissa koollekutsujana ja esittelijänä sekä vastaa valtuustovaalien käytännön järjestelyistä yhdessä nuorisovaltuuston jäsenten kanssa.

Nuorisovaltuuston puheenjohtajan kautta saat suoraan yhteyden nuorisovaltuutettuihin, jos mielessäsi on tärkeitä nuoria koskevia asioita, joille haluat huomiota.

Walkers-nuorisotilan perustaminen Siuntioon ja skeittipuiston rakentaminen ovat alun perin lähteneet liikkeelle juuri nuorisovaltuuston aloitteesta. Aina tarvitaan uusia hyviä ideoita, isoja ja pieniä parannus- ja kehitysehdotuksia, joilla Siuntiosta tehdään nuorille vieläkin parempi paikka asua.

Siuntiolaisten nuorten omat ideat ja ajatukset ovat tärkeitä ja siksi nuorisovaltuusto haluaa kuulla ne.
Ota siis reippaasti yhteyttä!

Siuntion Nuorisovaltuuston tehtävät:

  • Tuoda siuntiolaisten nuorten ääni kuuluviin.
  • Ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.
  • Tehdä aloitteita ja kannanottoja.
  • Tiedottaa nuoria kunnan päätöksistä.
  • Auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa ja edistää vuoropuhelua
    nuorten ja päättäjien välillä.
  • Järjestää tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.
  • Kuulla siuntiolaisten nuorten mielipiteitä, ideoita ja tarpeita.

Nuorisovaltuutetut 2023

Puheenjohtaja

Essi Hyvärinen

Varapuheenjohtaja

Jenny Andersson

Sihteeri

Eerik Laru

Some-vastaavat

Sinna Kröger
Senja Sopukki

Muut jäsenet

Alexandra Blom
Annika Ek
Nea Helskä
Sisu Nivalainen
Vilma Saarinen
Tobias Söderblom
Saaga Toljamo
Nelly Bäck
Teemu Helskä, Aleksis Kiven koulun oppilaskunnan edustaja
Noa Ryysy
Isla Toljamo

Nuorisovaltuuston ohjaaja

Julia Hirvonen
044 725 6100
julia.hirvonen@siuntio.fi

NUORISOVALTUUSTON TOIMINTASÄÄNTÖ 1.10.2023 ALKAEN


1 § Nuorisovaltuuston tehtävät
Nuorisovaltuuston tehtävänä on
 kuulla siuntiolaisten nuorten mielipiteitä, ideoita ja tarpeita
 tuoda siuntiolaisten nuorten ääni kuuluviin
 ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin
 tehdä aloitteita ja kannanottoja
 tiedottaa nuoria kunnan päättäjien toiminnasta sekä
 auttaa nuoria löytämään keinoja vaikuttaa ja edistää vuoropuhelua nuorten ja päättäjien välillä
Tarvittaessa nuorisovaltuusto voi myös järjestää erilaisia tapahtumia, kampanjoita ja tempauksia.


2 § Nuorisovaltuustoon hakeminen ja jäsenten valintamenettely
Nuorisovaltuustossa tulee olla vähintään viisi ja enintään 20 varsinaista jäsentä. Valtuustoon valitaan
varajäseniä, mikäli nuorisovaltuustovaalit on järjestettävä. Varajäsenet, joita voi olla enintään 20, valitaan
ehdokkaiden keskuudesta.
Paikkaa voi hakea erikseen ilmoitettavana hakuaikana. Mikäli hakijoita on alle 20, erikseen nimettävä
nuorisovaltuuston ohjaaja voi päättää hakemusten perusteella valtuustoon valittavat nuoret.
Sivistystoimenjohtaja vahvistaa nuorisovaltuuston kokoonpanon.
Nuorisovaltuustoon voi tulla valituksi 12-vuotias ja korkeintaan 22-vuotias siuntiolainen. Nuorisovaltuuston
jäsen voi jatkaa tehtävässään sen toimikauden loppuun, jonka aikana hän täyttää 23 vuotta.
Erityistapauksessa myös nuorempi tai vanhempi nuori voi tulla valituksi, mikäli valtuuston muut jäsenet sen
hyväksyvät.
Lisäksi jokaisen siuntiolaisen koulun oppilaskunnan tulee nimetä yksi edellä mainitut kriteerit täyttävä jäsen
nuorisovaltuustoon. Källhagenin koulun oppilaskunnalle annetaan mahdollisuus nimetä jäsenen Siuntion
nuorisovaltuustoon.


3 § Nuorisovaltuustovaalit
Mikäli nuorisovaltuustoon on hakenut yli 20 ehdokasta, on järjestettävä nuorisovaltuustovaalit.
Nuorisovaltuustovaalit toteuttaa voimassa oleva nuorisovaltuusto oman toimikautensa aikana
marraskuussa.
Sivistystoimenjohtaja vahvistaa vaalituloksen ja nuorisovaltuuston kokoonpanon.


4 § Nuorisovaltuuston kokoonpano
Nuorisovaltuustoon valitaan 5 – 20 jäsentä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja sihteerin.


5 § Toimikausi
Nuorisovaltuuston toimikausi on kalenterivuosi.


6 § Nuorisovaltuuston jäsenen eroaminen
Jos nuorisovaltuuston jäsen tai varajäsen muuttaa paikkakunnalta tai haluaa erota nuorisovaltuustosta tai
siihen liittyvästä tehtävästä, johon nuorisovaltuusto on hänet valinnut, tulee asiasta ilmoittaa kirjallisesti
nuorisovaltuuston kokoukselle tai sen puheenjohtajalle. Eron myöntää jäsenelle sivistystoimenjohtaja.
Eroilmoitus toimitetaan tiedoksi kunnanhallitukselle.


7 § Nuorisovaltuuston jäsenen erottaminen
Nuorisovaltuuston jäsen voidaan sivistystoimenjohtajan päätöksellä erottaa nuorisovaltuustosta tai siihen
liittyvästä tehtävästä, johon nuorisovaltuusto on hänet valinnut, mikäli hän on toistuvasti laiminlyönyt
tehtäviään tai aiheuttanut toiminnallaan vahinkoa nuorisovaltuustolle.


8 § Nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävät
Sivistystoimenjohtajan nimeämän nuorisovaltuuston ohjaajan tehtävänä on
 avustaa ja ohjata nuorisovaltuuston toimintaa
 toimia kokouksen koollekutsujana
 toimia kokousten esittelijänä ja
 vastata nuorisovaltuuston vaalien käytännön järjestelyiden toteuttamisesta yhdessä
nuorisovaltuuston jäsenten kanssa


9 § Kokoukset
Nuorisovaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina vähintään viisi kertaa toimikautensa aikana.
Nuorisovaltuuston ohjaaja kutsuu kokouksen koolle. Kokouksissa puhetta johtaa nuorisovaltuuston
puheenjohtaja. Kokouksista laaditaan esityslista ja pöytäkirja, jotka julkaistaan kunnan kotisivuilla.
Nuorisovaltuuston järjestäytymiskokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 2/3 jäsenistä. Muu
kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään 1/2 jäsenistä.


10 § Asiantuntijoiden kuuleminen ja tiedonsaanti
Nuorisovaltuustolla on mahdollisuus kuulla Siuntion kunnanvaltuuston sekä Siuntion kunnan eri toimialojen
edustajia sekä asiantuntijoita.
Siuntion kunnan eri toimialojen sekä valtuuston on tiedotettava hyvissä ajoin nuorisovaltuustolle
merkittävistä nuoria koskevista hankkeista ja valmistelussa olevista asioista, jotta nuorisovaltuustolla on
todellinen mahdollisuus antaa niihin liittyvät omat lausuntonsa.


11 § Edustus kunnan toimielimissä tai muissa työryhmissä
Nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeudellinen edustaja kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa,
lautakunnissa ja muissa työryhmissä. Nuorisovaltuusto valitsee keskuudestaan edustajat ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä kunnan eri toimielimiin ja maakunnalliseen nuorisovaltuustoon.


12 § Kokouspalkkiot
Nuorisovaltuuston jäsenille maksetaan kokoukseen osallistumisesta 25 euron suuruinen kokouspalkkio.
Palkkiot maksetaan kolme kertaa vuodessa.


13 § Budjetti
Nuorisovaltuustolle määritellään kunnan talousarviossa oma budjetti, jonka käyttämisestä nuorisovaltuusto
päättää.