Gå till innehållet

Kommunstyrelsens förslag: Kommunalskatten ändras inte

Två händer fulla med lingon

Sjundeå kommunstyrelse behandlade budgeten för år 2024 på sitt möte 6.11.2023. Kommunfullmäktige kommer att fatta sitt beslut om budgeten den 13 november 2023. Grunden för budgetförslaget för år 2023 är nämndernas budgetförslag, kommunstyrelsens budgetram och de budgetanvisningar som kommunstyrelsen har gett. Budgeten bygger på antagandet att kommunens befolkningstal växer under budgetåret och ekonomiplaneringsåren. Det finns ett ackumulerat överskott från tidigare år i kommunens balans, men de planerade stora investeringarna påverkar kommunens ekonomi på ett betydande sätt om de förverkligas. Därför måste man fästa särskild uppmärksamhet på ekonomins balans.

Kommunens skatteintäkter består av kommunens inkomstskatt (kommunalskatten), kommunens andel av samfundsskatten samt fastighetsskatten. Budgeten grundar sig på antagandet att kommunalskatteprocenten för år 2024 är den samma som nu. Den stora skillnaden mellan kommunalskatteprocenterna 2022 och 2023 beror på vårdreformen.  Kommundirektören föreslår att kommunalskatte- och fastighetsskattesatsen för budgetåret 2023 är följande:

Kommunal inkomstskatt8,60 %
Allmän fastighetsskatt1,20 %
Fastighetsskatt för mark1,30 %
Fastighetsskatt för stadgivarande bostäder0,50 %
Fastighetsskatt för övriga bostäder1,20 %
Fastighetsskatt för obebyggd byggplats3,00 %
Fastighetsskatt för allmännyttigt samfund0,00 %

Skatteintäkter och statsandelar

Skatteintäkter och statsandelar (1 000 €)Budget 2024Prognos 2023Bokslut 2022
Kommunalskatt 13 94814 630 30 511
Fastighetsskatt   2 641 2 350 1 945
Samfundsskatt 659 874 1 189
Skatteintäkter sammanlagt17 248  17 854 33 646
Statsandelar 4 907 4 164  6 593

I budgeten för år 2024 är prognosen för kommunalskatteintäkterna mer återhållsam än Kommunförbundets skatteprognosfil. Trots att ekonomin och förvärvsinkomsterna förutspås växa nästa år finns det osäkerhetsfaktorer i den globala ekonomin som kan reflekteras i den kommunala ekonomin.

De stora skillnaderna till år 2022 förklaras med vårdreformen som genomfördes vid årsskiftet. Då överfördes all social- och hälsovårdsservice på Västra Nylands välfärdsområde.

Resultaträkning

ResultaträkningBudget 2024Prognos 2023Bokslut 2022
Verksamhetsintäkter 7 766 793 6 389 672 13 173 599
Verksamhetsutgifter-27 282 295-25 854 925-48 799 267
Verksamhetsbidrag-19 389 569-19 329 253-35 364 678
Årsbidrag 2 031 887 2 338 345 4 798 682
Räkenskapsperiodens resultat 31 887 338 345 689 362
Räkenskapsperiodens kumulativa över-/underskott 6 020 653 5 988 765 5 650 420

År 2024 är nettoinvesteringarna cirka 16,2 miljoner euro. Till de största investeringarna hör bygget av ett nytt social- och hälsovårdscenter, förnyandet av kommunaltekniken på Vargsvängen, en underfart under stamväg 51 mellan Västra kungsvägen och Störsviksvägen, planeringen av en förbättring av tågstationens plattformar och parkeringsområde, planeringen av Störsviks nya infartsväg, planeringen och bygget av en ny centrallekpark och bygget av en hundpark.