Gå till innehållet

Sjundeå bildar sysselsättningsområde med Kyrkslätt och Vichtis – verksamhetsställen planeras i varje kommun

En glad kvinna pratar med en annan kvinna.

Kommunfullmäktige beslutade i måndags att Sjundeå grundar ett sysselsättningsområde med Kyrkslätt och Vichtis. Kyrkslätts kommun fungerar som ansvarskommun. Arbets- och näringstjänsterna överförs från staten till kommunerna i början av 2025. I och med reformen överförs ca 100 olika tjänster och uppgifter från AN-byråerna, NTM-centralerna och utvecklings- och förvaltningscentret (UF-centret) från staten till kommunerna.

Enligt den plan som kommunfullmäktige godkände öppnar sysselsättningsområdet tre verksamhetsställen som erbjuder närservice, en i varje kommun. Närservicen och att satsa på den är en av sysselsättningsområdets planens huvudlinjedragningar. Genom att träffa klienter och försäkra personlig och behovsorienterad service främjas sysselsättning och kommunernas livskraft.

Andra verksamhetens tyngdpunkter är förstärkning av arbetsgivartjänster och arbetsgivarsamarbete, starkare utnyttjande av kommunernas servicehelheter t.ex. när det gäller tjänster för arbetssökande som är unga eller har ett främmade språk som modersmål samt omfattande samarbete över regiongränserna med andra aktörer.

Kommuner kan själva ordna arbetskraftsservicen om deras arbetskraft uppgår till minst 20 000 personer. Om en kommuns arbetskraft är mindre än 20 000 personer ska kommunen i syfte att ordna servicen bilda ett samarbetsområde (sysselsättningsområde) tillsammans med en eller flera andra kommuner så att arbetskraften i de kommuner som ingår i sysselsättningsområdet uppgår till minst 20 000 personer totalt. Sysselsättningsområdet ska utgöra ett geografiskt sammanhängande och i arbetsmarknads- och pendlingshänseende funktionellt område.

Nämndmedlemmar från Vichtis och Sjundeå

Arbetskraftsmyndighetens verksamhet styrs och övervakas av nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor, som tillsätts i Kyrkslätt.

Kommunerna utser i den gemensamma sektionen sammanlagt 11 ledamöter och ersättare till dem enligt följande: Kyrkslätt 5 ledamöter, Vichtis 4 ledamöter och Sjundeå 2 ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden väljs bland nämndens ledamöter. Ordföranden väljs bland Kyrkslätts ledamöter och vice ordföranden bland Vichtis ledamöter. Nämnden börjar sin verksamhet på våren 2024 efter att stadsrådet har bekräftat de nya sysselsättningsområdena så att nödvändiga beslut för årets 2025 verksamhet kan fattas under året 2024.

Avtalskommunerna tillsätter dessutom en gemensam styrgrupp i vilken tjänsteinnehavare från var och en av kommunerna deltar. Styrgruppen har i uppgift att bl.a. stödja verksamheten i nämnden för sysselsättnings- och näringsfrågor samt främja samarbetet och samförståndet mellan avtalskommunerna till exempel när det gäller budgeten för arbetskraftsservicen.

I Sjundeå kommer frågor som berör arbets- och näringstjänsterna hanteras av den nya kommunutvecklingsavdelningen som grundas vid årsskiftet.

Utgifterna delas enligt invånarantal, arbetslöshet och andel personer med främmande modersmål

Enligt avtalet ansvarar Kyrkslätt som ansvarskommun för sysselsättningsområdets skötsel av ekonomin. Alla sysselsättningsområdets tjänsters kostnader som uppkommer av direkt och indirekt ordnande, producering och organisering av tjänster fördelas mellan kommunerna enligt följande:

Beviljad lönesubvention och startpeng fördelas inte enligt den ovan nämnda grunden för kostnadsfördelning. Kostnaderna för beviljad lönesubvention och startpeng fördelas på prestationsbasis enligt kundernas hemkommun.