Gå till innehållet

Lantbruksfårornas vattenbehandling och kustvattenområdenas tillstånd förbättras inom det nya VALUME II-projektet i Raseborg, Sjundeå och Kyrkslätt

default

Inom Västra Nylands vatten och miljö rf:s (LUVY) nya VALUME II-projekt förbättras inom pilotområdena den naturenliga vattenbehandlingen och belastningen minskas på havsvikarna. Under projektets gång byggs tvåstegsdiken och våtmarker. Med konstruktionerna strävas efter att skapa bättre förutsättningar för lantbrukets verksamhet inför klimatförändringen samt att öka naturens mångfald.

Vid planeringen kombineras befintlig digital geodata med terrängkartering, så att de bästa platserna som är lämpliga för vattenbehandlingskonstruktioner kan hittas. Markkarteringar kommer att göras i Raseborg inom Totalfladans avrinningsområde invid Storängs- och Lillängsbäcken med sidofåror, i Sjundeå invid Bölebäcken samt i Kyrkslätt invid Jolkbyån. Markägarna kommer att kontaktas då intresse finns för att göra utförligare planering av eventuella vattenskyddskonstruktioner tillsammans med markägaren. ”Markägare från andra områden får också gärna vara i kontakt med oss, om ni har bra platser för vattenskyddskontruktioner att erbjuda”, uppmuntrar vattendragssakunniga Katja Pellikka

Tilläggsuppgifter:

Annika Söderholm-Emas
områdeskoordinator
projektkoordinator
annika.soderholm-emas@luvy.fi
044 528 5019

Katja Pellikka
vattendragssakkunnig
katja.pellikka@luvy.fi
050 475 4452

VALUME II-projektet förverkligas som en del av Kustvattenvisionen 2050(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst) -arbetet som strävar efter att förbättra kustvattnens tillstånd. Ett sexårigt finansieringsavtal har gjorts tillsammans med kommunerna, med målsättningen att restaurera kustvattnen. Visionen finansieras för närvarande av Raseborgs, Sjundeås och Kyrkslätts kommuner. Projektet har fått finansiering från Miljöministeriets Program för effektiverat vattenskydd (NTM-centralen i Norra Österbotten, vattenhantering inom jord- och skogsbruket) 210 000 € för åren 20232025. Projektet tar slut 15.6.2025. 

Vattenskyddets effektiveringsprogram (öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)2019–2023, som startades av miljöministeriet, är en betydande satsning på skyddet av vattnen: målet är ett gott tillstånd i Östersjön och inlandsvattnen.

Vi utför arbete som en del av Västra Nylands vattendragsrestaureringsnätverk(öppnas i en ny flik, du flyttas till en annan tjänst)!
Nätverket samlar områdets vattendragsrestaurerare och delar information om vattendragens tillstånd samt information om hur envar själv kan påverka tillståndet i sina närvatten.