Gå till innehållet

Kommundirektörerna i västra Nyland önskar snabb förbättring av korsningen av stamväg 51 och Hamnvägen i Ingå

Västnyländska kommundirektörer träffade regionens riksdagsledamöter 13.3.2023 i Raseborg. Den här gången tog sig Thomas Blomqvist (SFP) och Johan Kvarnström (SDP) tid att trots pågående valarbete delta i det traditionella mötet. Av kommundirektörerna deltog Erkki Eerola frånVichtis, Juha-Pekka Isotupa från Sjundeå, Anna-Kaisa Kauppinen från Kyrkslätt, Robert Nyman från Ingå, Pasi Perämäki från Lojo, Denis Strandell från Hangö och Petra Theman från Raseborg.

Vid sidan av diskussion om vad som för tillfället är aktuellt i kommunerna och riksdagen diskuterades särskilt vägarna 25 och 51, bl.a. behovet av att snarast möjligt förbättra anslutningen som leder till djuphamnsområdet i Joddböle i Ingå. Utvecklingen av ifrågavarande djuphamnsområde i planerad riktning ligger starkt i hela västra Nylands intresse.

– Gemensamt för alla kommuner är aktiva funderingar kring demografin, dvs. på vilka sätt verksamheten behöver anpassas till följd av förändringarna i befolkningens åldersstruktur. Det framfördes önskemål om att detta skulle dryftas också i förhandlingarna om det kommande regeringsprogrammet, berättar Petra Theman, stadsdirektör i Raseborg och värdinna för mötet.

– Likaså tycktes alla vara överens om att investeringsbehoven i kommunernas byggnadsbestånd är större än tidigare.

Överinspektören Tuomas Lahti vid NTM-centralen i Nyland presenterade ett förslag om beaktande av naturens mångfald i områdesanvändningen, EU:s strategi för biologisk mångfald och EU:s förordning om restaurering av natur. Förslaget väckte livlig diskussion. Artikel 6, som gäller städer, i EU:s förordning om restaurering av natur ansågs i sin nuvarande form vara ohållbar och omöjlig att genomföra.

Verksamhetsledare Jaana Pönni vid Västra Nylands vatten och miljö rf berättade å sin sida om åtgärder och behov i anslutning till skyddet av Östersjön. Av kustvattnen i Finska viken är tillståndet hos kustvattnen i Västra Nyland svagast. Det långsiktiga regionala samarbetet i Västra Nyland är exemplariskt, men även staten bör satsa betydligt mer på gemensamma åtgärder för vattenskydd och restaurering på det här området. Finansieringen från regionens kommuner, företag, fiskeriområden och lokala föreningar samt projektfinansieringen är otillräcklig. För att uppnå betydande resultat behövs cirka 15 miljoner euro per år för att förbättra kustvattnens tillstånd och återställa mångfalden i västra Nyland.

– Det är alltid värdefullt att få träffa och utbyta tankar med kommundirektörerna i Västra Nyland. Det är viktigt att uppmärksamma de utmaningar vi står för och tillsammans jobba för att utveckla regionen, säger Thomas Blomqvist, minister (SFP).

– Vi måste göra allt vi kan och samarbeta över partigränserna för att få statlig finansiering till de här åtgärderna. Regionens kommuner axlar ansvar föredömligt. Nu behövs mer kännedom om att insatser just här behöver prioriteras, säger riksdagsledamot Johan Kvarnström (SDP).

Mötet hölls i de nya utrymmen som lokala Ekta Bryggeri inom kort kommer att öppna för allmänheten i centrum av Ekenäs i Raseborg. Bryggeriet flyttar hela sin produktion till det gamla bankhuset (Drottninggatan 7–9) och i lokalerna öppnas också en högklassig restaurang. Mötesdeltagarna fick äran att vara restaurangens första kunder och försökskaniner.