Siirry sisältöön

Uusi työllisyysalue


Nainen istuu kannettavan tietokoneen äärellä.

Vuoden 2025 alusta voit saada työllisyyspalveluja Siuntiossa. Silloin aloittaa Siuntion, Kirkkonummen ja Vihdin yhteinen työllisyysalue, kun työ- ja elinkeinopalvelut siirtyvät kuntien hoidettavaksi. Kirkkonummen kunta toimii vastuukuntana.

Uudistuksen myötä valtiolta siirtyy kunnille noin 100 erilaista TE-toimistojen, ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen palvelua ja tehtävää.

Siuntion kunnanvaltuuston hyväksymän suunnitelman mukaan työllisyysalueelle perustetaan kolme lähipalvelua tarjoavaa toimipistettä, yksi kuhunkin kuntaan. Lähipalvelu ja siihen panostaminen on yksi työllisyysalueen suunnitelman päälinjauksia. Kohtaamalla asiakkaita ja varmistamalla henkilökohtainen ja tarvelähtöinen palvelu edistetään työllisyyttä ja kuntien elinvoimaisuutta.

Muita toiminnan painopisteitä ovat ja työnantajayhteistyön vahvistaminen, kuntien palvelukokonaisuuden hyödyntäminen vahvemmin esimerkiksi nuorten ja vieraskielisten työnhakijoiden palveluiden osalta sekä laaja-alainen ylialueellinen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Kunta voi järjestää kunnan järjestämisvastuulle kuuluvat työvoimapalvelut itse, jos kunnan työvoiman määrä on vähintään 20 000 henkilöä. Jos kunnan työvoiman määrä on alle 20 000 henkilöä, sen on muodostettava palveluiden järjestämiseksi yhteistoiminta-alue (työllisyysalue) yhdessä jonkin toisen tai useamman muun kunnan kanssa siten, että alueen työvoiman määrä on yhteensä vähintään 20 000 henkilöä. Työllisyysalueen tulee muodostaa maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden ja työssäkäynnin kannalta toimiva alue.

Lautakuntaan jäseniä Vihdistä ja Siuntiosta

Palveluiden järjestämisestä vastaavana yhteisenä toimielimenä toimii Kirkkonummelle perustettava Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta.

Kunnat nimeävät yhteiseen lautakuntaan yhteensä 11 jäsentä, sekä heille varajäsenet, seuraavasti: Kirkkonummi 5 jäsentä, Vihti 4 jäsentä ja Siuntio 2 jäsentä. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan lautakunnan jäsenistä. Puheenjohtaja valitaan Kirkkonummen jäsenistä ja varapuheenjohtaja Vihdin jäsenistä. Lautakunta aloittaa toimintansa keväällä 2024 valtioneuvoston vahvistettua uudet työllisyysalueet, jotta tarpeelliset päätökset vuoden 2025 toimintaa varten saadaan tehtyä vuoden 2024 aikana.

Työ- ja elinkeinoministeriö ilmoitti marraskuussa esittävänsä, että Siuntion, Kirkkonummen ja Vihdin työllisyysalue hyväksytään.

Sopijakunnat perustavat lisäksi yhteisen ohjausryhmän, johon osallistuu viranhaltijoita kustakin kunnasta. Ohjausryhmän tehtävänä on mm. tukea työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnan toimintaa sekä edistää sopimuskuntien välistä yhteistyötä ja yhteisymmärryksen edistämistä esimerkiksi työvoimapalveluiden talousarvion osalta.

Siuntion kunnassa työllisyys- ja elinkeinopalveluja koskevia asioita hoitaa uusi kuntakehitysosasto, joka perustetaan vuodenvaihteessa.

Kustannukset jaetaan asukasmäärän, työttömyyden ja vieraskielisten mukaan

Sopimuksen mukaan Kirkkonummi vastaa vastuukuntana työllisyysalueen taloudenhoidosta. Kaikki työllisyysalueen palveluiden välittömät ja välilliset järjestämisestä, tuottamisesta ja organisoinnista aiheutuvat kustannukset jaetaan kuntien kesken seuraavasti:

  • Kustannuksista 45 prosenttia jaetaan kuntien 18-64-vuotiaiden asukasmäärän suhteessa.
  • Kustannuksista 45 prosenttia jaetaan kunnittain laajan työttömyyden suhteessa.
  • Kustannuksista 10 prosenttia jaetaan kunnittain vieraskielisten lukumäärän suhteessa.

Myönnettyä palkkatukea ja starttirahaa ei jaeta edellä mainitun kustannustenjakoperusteen mukaisesti. Myönnetyn palkkatuen ja starttirahan kustannukset jaetaan suoriteperusteisesti asiakkaiden kotikunnan mukaisesti.