Siirry sisältöön

Kaavoitus

Ilmakuva Palonummelta, jossa kaikilla taloilla on punainen katto.

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua ja alueiden käytön sääntelyä, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen.


Yleistä kaavoituksesta

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua ja alueiden käytön sääntelyä, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kaavoituksella päätetään eri toimintojen, kuten asumisen sekä virkistysalueiden sijoittumisesta alueella. Kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoihin, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Siuntio kuuluu Uudenmaan maakuntakaavan alueelle. Kaavatasoina maakuntakaavaa seuraavista kaavoista eli yleiskaavoista, asemakaavoista ja ranta-asemakaavoista vastaa kunnassa tekninen osasto.

Maankäytön suunnittelun ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttöön vaikuttavat tämän lisäksi muut erityislainsäädännöt sekä seutu- ja kuntatason strategiat kuten maapolitiikka ja rakennusjärjestys.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallisia kuullaan kaavahankkeissa. Kaavoituksesta tiedottamisella varmistetaan osallisten mahdollisuus kuulla ja vaikuttaa kaavoitukseen.

Kaavoituksessa osallisia ovat ne, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa, kuten asukkaat, naapurit ja maanomistajat. Kaavojen valmistelussa tehdään myös viranomaisten yhteistyötä, kuten kunnan ja valtion viranomaisten välillä. Näiden neuvotteluiden tarkoituksena on edistää seudullisten tavoitteiden valmistelua.

Maakuntakaava

Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään maakuntakaavan keskeiset sisältövaatimukset. Maakuntakaava esittää suunnitelman maakunnan alue- ja yhdyskuntarakenteesta tuleville vuosikymmenille. Maakuntakaava toimii edelleen kunnille ja muille viranomaisille ohjeena, jonka pohjalta alueiden käyttöä suunnitellaan.

Maakuntakaavat laatii Siuntion kunnan alueella Uudenmaan liitto. Ne toimivat lähtökohtana kunnan kaavoitukselle. Valtakunnantasolla kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet.

Yleiskaava

Yleiskaava on kunnan laatima maankäyttösuunnitelma, jolla luodaan perusta ja edellytykset kuntarakenteellisten tavoitteiden toteutumiselle. Niillä määritetään kunnan kasvusuunnat, asumisen, työpaikkojen ja palveluiden painopisteet ja keskinäinen sijainti, liikennejärjestelmät sekä virkistysalueet.

Yleiskaava on laadittu koko kunnan alueelle. Osayleiskaava laaditaan kunnan osa-alueelle. Yleis- ja osayleiskaavat hyväksyy kunnanvaltuusto. Yleiskaava ohjaa edelleen asemakaavojen laatimista (Maankäyttö- ja rakennuslaki § 39).

Asemakaava

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaava osoittaa tarpeelliset alueet kaavoittamista varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä. Ranta-alueille laaditaan ranta-asemakaava.

Vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset hyväksyy kunnanvaltuusto. Tekninen lautakunta hyväksyy vaikutukseltaan muut kuin merkittävät asemakaavat ja niiden muutokset.

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää ilmoitusta kaavahankkeen vireille tulosta. Vireille tulosta voidaan ilmoittaa esimerkiksi kaavoituskatsauksessa tai lehtikuulutuksella.

Asemakaavamääräyksiä täydentää kunnanvaltuuston hyväksymä rakennusjärjestys. Se on ohjeena myös asemakaava-alueen ulkopuolisten alueiden toteuttamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus, oikeusvaikutteinen osayleiskaava tai yleiskaava, asemakaava ja Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset menevät rakennusjärjestyksen edelle.

Yhteystiedot

Tekninen toimisto

Teknisessä toimistossa on rakennusvalvonta, ympäristönvalvonta, palvelukeskus, vesilaitoksen hallinto sekä kuntakehitysosasto. Kuntakehitysosastolla voit tavata myös yritysneuvoja. Voit tavata henkilökuntaa sopimuksesta.

Palveluajat

Toistaiseksi avoinna vain ajanvarauksella

Sähköposti