Siirry sisältöön

Maankäytön ohjaus


Kunnan maapoliittinen ohjelma ja kaavoitusohjelma

Maapoliittisessa asiakirjassa kunnanvaltuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja toimenpidesuositukset. 
Ohjelman yhtenä keskeisenä päämääränä on sitouttaa virkamiehet ja luottamushenkilöt yhteisiin maapoliittisiin tavoitteisiin. 
Ohjelma on myös julkinen asiakirja, josta jokainen kuntalainen tai muu asianosainen voi saada informaatiota kunnan maapoliittisista toimintalinjoista. Maapoliittinen ohjelma tarkistetaan valtuustokausittain.

Kunnanvaltuusto päätti 12.2.2024 (§ 2), että se hyväksyy liitteenä olevan päivitetyn ehdotuksen kunnan kaavoitusohjelman päivitykseksi vuosille 2024-2026.

Lisäksi merkittiin tiedoksi, että kaavoitusohjelmaa päivitetään vähintään kerran vuodessa.

Kunnan maankäytön kehityskuva 2040

Maankäytön kehityskuva on tiivistetty kartoitus siitä, mikä on maankäytön tilanne kunnassa ja miten kunnan maankäyttöä tulee ohjata tulevaisuudessa niin, että se tapahtuu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kunnan kokonaistaloutta tukevalla tavalla.

Kehityskuva palvelee lähivuosien strategisena suunnitelmana kaikessa maankäyttöön liittyvässä kuntasuunnittelussa ja on tarkoitettu niin kunnan päättäjien, yritysten, kuntalaisten kuin erilaisten sidosryhmienkin käyttöön. Kehityskuva tarkistetaan kerran valtuustokaudessa, ja se on konkreettinen työväline kunnan talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa.

Kysely maankäytön kehityskuvasta ja Siuntion keskustasta

Maankäytön kehityskuva 2040 jalkauttamiseksi osaksi Siuntion kaavoitusta, toteutimme päättäjille suunnatun kaavaillan syksyllä 2021 ja sen tuloksia hyödyntäen karttakyselyn tammikuussa 2022. Kyselyyn saimme vastauksia 393.

Kysely oli kaksiosainen. Ensin kysyimme Siuntion maankäytön kehityskuvan osa-alueista sekä kirkonkylästä. Toisessa osassa keskityimme Siuntion kuntakeskukseen: miten keskusta-aluetta tulisi kehittää lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä. Kysely toteutettiin suomen- ja ruotsinkielisinä.

Kyselyn tuloksia esiteltiin kaavoituksen yleisöillassa, 6.4.2022.