Siirry sisältöön

Arvokkaat maisema- ja kallioalueet


Peltoaukea yli johtaa pitkä koivukuja syysväreissä isolle maatilalle.
Gårdskullan koivukuja, Lappersintie, kuuluu Siuntion arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyä maisema-aluetta. Nämä maaseudun kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksessa syntyneitä kokonaisuuksia. Kulttuurimaiseman arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Siuntion, Inkoon ja Vihdin kuntiin sijoittuva Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen maisema-alue on viljelylaaksojen ja kalliokumpujen mosaiikkia.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999, MRL) valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) edellyttävät, että valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta huolehditaan. Tämä on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 24 §:n mukaan otettava huomioon valtion viranomaisten toiminnassa, maakunnan suunnittelussa ja muussa alueidenkäytön suunnittelussa.

Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit, jotka koskevat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittäviä arkeologisia kohteita, muodostavat tietopohjan valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisten kulttuuriympäristön arvojen huomioimiselle.

Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet inventoitiin vuosina 2010–2015. Inventointia täydennettiin julkisissa kuulemisissa ja lausuntokierrosten yhteydessä saatujen palautteiden pohjalta vuosina 2016–2021. Maisema-alueita koskevista selvityksistä vastasi ympäristöministeriö.

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) video Siuntion ja Degerbyn viljelymaisemasta (2021). Alue lukeutuu valtakunnallisesti arvokkaisiin maisema-alueisiin.

Arvokkaat kallioalueet

Uudellamaalla on kartoitettu biologisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita kallioalueita, joilla on valtakunnallista tai huomattavaa luonnonsuojelullista merkitystä. Kaikkia kallioalueita ei ole tutkittu, joten myös arvokkaiksi määriteltyjen kallioalueiden ulkopuolelta voi löytyä arvokkaita kohteita. Näitä kartoittamattomia kallioalueita on etenkin vesistöjen ranta-alueilla ja saaristossa.

Siuntion kunnan alueella sijaitsevat arvokkaat kallioalueet: