Siirry sisältöön

Maa-ainesasiat


Sora- ja murskekasa

Maa-​aineslupa

Maa-​ainesten, kuten kiven, soran, hiekan, saven, mullan, kalliomurskeen ja -​louheen ottaminen vaikuttaa aina alueen maisemakuvaan ja luonnon olosuhteisiin. Lisäksi soran ottaminen lisää pohjaveden laadun vaihtelua ja likaantumisriskiä.

Maa-​ainesten otto muuhun kuin kotitarvekäyttöön vaatii pääsääntöisesti luvan. Lupa haetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Kotitarveottoon ei yleensä tarvita lupaa, mutta toiminnasta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Maa-​aineslain mukaisen luvan lisäksi maa-​ainesten ottamiseen tarvitaan ympäristölupa, mikäli kyseessä on kivenlouhimo tai kiinteä murskaamo. Myös vähäisempään toimintaan on haettava ympäristölupa, mikäli toiminta sijoittuu tärkeälle pohjavesialueelle.

Toimi näin

Hae lupaa sähköisesti Lupapiste.fi(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) -​​palvelun kautta. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta.

Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Lisätietoja

Lisätietoa maa-​ainesten ottamisluvasta löytyy (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)ympäristöhallinnon internetsivuilta (avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)sekä valtioneuvoston julkaisusta Maa-​ainesten ottaminen : Opas ainesten kestävään käyttöön.(siirryt toiseen palveluun)(siirryt toiseen palveluun)

Lomake

Vuosittain otetun aineksen määrästä ja laadusta on tehtävä ilmoitus. Lomakkeen löydät alla olevasta tiedostosta.

Maa-​aineislain mukainen ilmoituslomake (doc, 63 kt)

Ylijäämämaiden hyödyntäminen

Lähtökohtaisesti ylijäämämaat luokitellaan jätteeksi, joka tulee toimittaa ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan. Mikäli pilaantumattomia ylijäämämaita halutaan hyödyntää muualla kuin rakennuskohteessa esimerkiksi maarakentamisessa, tulee ennen toimeen ryhtymistä kunnan ympäristönsuojelulta pyytää lausunto. Lausunnossa arvioidaan hyödyntämisen ympäristölupatarve ja annetaan tarvittaessa määräyksiä ylijäämämaiden hyödyntämisestä.

Jotta hyödyntäminen voidaan sallia ilman ympäristölupaa, seuraavien kriteerien tulee täyttyä:

Tarvittaessa ympäristövalvonta pyytää täydennystä ja saatujen selvitysten perusteella antaa asiasta lausunnon. Asian käsittely on maksuton.

Toimi näin

Ilmoitus tulee tehdä 30 päivää ennen toimeen ryhtymistä. Ilmoitus tehdään Lupapisteessä(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun)(avautuu uuteen ikkunaan, siirryt toiseen palveluun) lomakkeella ”Ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten”. Huolehdithan, että ilmoituksesi sisältää ainakin seuraavat tiedot:

  • selkeä asemapiirustus massojen sijoituspaikasta
  • etäisyydet vesistöihin ja lähimpiin talousvesikaivoihin
  • sijoitettavan massan määrä
  • levitettävän massan kerrospaksuus
  • selvitys hyödynnettävien massojen lähtöpaikasta
  • suunnitelma, johon hyödyntäminen perustuu
  • toteutusaikataulu