Siirry sisältöön

Avustukset tiekunnille


Siuntion kunta avustaa tiekuntia vuosiavustuksilla ja pienemmässä määrin myös perusparannusavustuksilla. Kunnossapitoavustusta haetaan elo-syyskussa. Avustushakemukset lähetetään osoitteeseen: Siuntion kunta, tiejaosto, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset vuodelle 2023

Avustushakemus on oltava kunnassa viimeistään 29.2.2024. Liittäkää mukaan viimeisen vuosikokouksen pöytäkirja ja viime tilikauden tilinpäätös. Avustushakemukset lähetetään osoitteeseen: Siuntion kunta, tietoimitusjaosto, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio.

Avustusperusteet

Siuntion kunta avustaa vuosittain talousarviossa esitetyn määrärahan puitteissa hakemuksensa ajallaan jättäneitä yksityisteitä joihin on perustettu tiekunta. Avustettavat yksityistiet jaetaan neljään eri luokkaan:

 1. Kahden yleisen tien yhdistävä yksityistie eli ns. läpikulkutie, jolla on paikkakunnan liikenteessä huomattava merkitys. Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme ympärivuotisesti asuttua taloutta. Tien pituuden tulee olla vähintään 1000 m.
 2. Erittäin vilkasliikenteinen yksityistie, jossa on huomattavan paljon ulkopuolista liikennettä. Tien vaikutuspiirissä tulee olla vähintään kolme ympärivuotisesti asuttua taloutta. Tien pituuden tulee olla vähintään 1000 m.
 3. Pysyvän asutuksen pääsytie, jonka vaikutuspiirissä asuu vähintään kolme ympärivuotisesti asuttua taloutta. Tien pituuden tulee olla vähintään 1000 m.
 4. Pysyvän asutuksen pääsytie, jonka vaikutuspiirissä asuu vähintään kaksi ympärivuotisesti asuttua taloutta. Tien pituuden tulee olla vähintään 400 m. Toimistoinsinööri päättää yksityistien luokasta. Tie voi kuulua ainoastaan yhteen luokkaan.

Kunnossapitoavustuksen suuruus

Siuntion kunta avustaa luokkiin 1, 2, 3 ja 4 kuuluvia teitä kohtuulliseen kilometrikustannukseen perustuen. Tietoimitusjaosto määrittelee vuosittain avustusprosentit eri luokille. Keskimääräinen kohtuullinen kilometrikustannus määräytyy käytettävissä olevan avustusmäärärahan ja eri luokkiin kuuluvien avustettavien kilometrien määrän perusteella. Tietoimitusjaosto voi perustellusta syystä nostaa tai pienentää tiekunnalle myönnettävää avustusta. Tiekuntien tulee vuosittain kerätä tiemaksuja osakkailta. Mikäli tiemaksuja ei ole kerätty, tietoimitusjaosto alentaa harkintansa mukaisesti avustuksen määrää.

Avustusten hakeminen, käsittely ja maksatus

Kunnossapitoavustusta haetaan vuosittain. Hakemus tulee tehdä tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle. Myöhästyneitä avustushakemuksia ei käsitellä. Ensimmäistä kertaa avustusta haettaessa tulee hakemukseen liittää kartta, johon tie sekä mahdollinen pysyvä asutus on selvästi merkitty. Kunnossapitoavustus maksetaan yhdessä erässä tiekunnan tilille. Yksityistien sijaitessa useamman kunnan alueella, avustusta maksetaan vain Siuntion kunnan alueella olevalle tienosalle. Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen johdosta tai muuten virheellisin perustein maksettu avustus voidaan periä takaisin.

Erityissäännöksiä

Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä ja asukkaat ovat henkikirjoilla ao. kiinteistöön. Tiekunnan tulee pitää vuosikokous vuosittain kesäkuun loppuun mennessä. Tiekunnan tilivuosi tulee olla kalenterivuosi.Tietoimitusjaosto valvoo tiekuntien avustusten käyttöä tietarkistuksilla. Tietarkistus tehdään jokatoinen tai kolmas vuosi.

Tietarkastuksissa todetaan mm:

 • yksityistien yleinen kunto
 • kunnossapidon taso
 • sovitaan mahdollisista kunnostustoimenpiteistä
 • annetaan tiekunnalle tarvittaessa ohjeita tienpidon edistämiseksi

Perustietojen esittämisen laiminlyönti voi johtaa seuraavan vuoden avustuksen hylkäämiseen. Mikäli Siuntion kunta on avustanut yksityistien kunnossapitoa, tien käyttämistä muuhun kuin tieosakkaiden hyväksi tapahtuviin kuljetuksiin ei saa kieltää viiden vuoden aikana viimeisen avustuserän maksamisesta.

Perusparannusavustus

Perusparannusavustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan talousarvion puitteissa tien ja sillan yms. suunnittelu-, rakentamis- ja parantamistöistä aiheutuviin hyväksyttäviin kustannuksiin.

Parantamisavustusten edellytyksenä on:

 • yksityistielle on perustettu tiekunta
 • tien vaikutuspiirissä on ainakin kaksi ympärivuotisesti asuttua taloutta ja tien pituus on vähintään 400 m
 • tie saa kunnossapitoavustusta Siuntion kunnasta avustusta voi hakea milloin tahansa vuoden aikana 

Perusparantamisavustusta haetaan aina hyvissä ajoin ennen rakennustöiden aloittamista. Hakemukseen on liitettävä suunnitelma, kustannusarvio ja selvitys hankkeen rahoituksesta. Perusparannusavustuksesta ja sen suuruudesta päättää tietoimitusjaosto. Perusparannusavustus maksetaan tiekunnan tilille pääsääntöisesti hankkeen valmistuttua. Ainoastaan erikoistapauksissa voidaan myöntää poikkeus. Avustuksen hakijan ilmoittamien virheellisten tietojen perusteella tai muutoin virheellisin tiedoin maksettu avustus voidaan periä takaisin.