Poikkeamislupa

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista.

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisuhakemuksen käsittely

Poikkeamislupahakemukset ratkaisee rakennus- ja ympäristölautakunta. Joissakin tapauksissa ratkaisun tekee Uudenmaan ELY- keskus, jolloin rakennus- ja ympäristölautakunta antaa hakemuksesta lausunnon.
Hakemusten käsittelystä peritään maksu.

Poikkeamislupa ja suunnittelutarveratkaisu tarvitaan seuraavissa toimenpiteissä

  • uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole voimassa oikeusvaikutteista kaavaa
  • vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta
  • poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä
  • poikkeamisesta MRL 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta

Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuuden määrittelee yksittäisessä hankkeessa yleensä rakennustarkastaja, ellei tarpeellisuutta ole muutoin todettu. Suunnittelutarvealuetta on alue, jolle on muodostunut taloryhmä, jossa noin 200 - 300 metrin etäisyydellä toisistaan on 4 - 5 talon ryhmä tai yhtä monta taloa muodostaa tien varrelle nauhamaista asutusta. Lisäksi yleiskaavoissa tai rakennusjärjestyksessä voidaan osoittaa suunnittelutarvealueita.

Ohjeet poikkeamislupaan ja sunnittelutarveratkaisuun voi tulostaa osiosta ohjeet ja lomakkeet.