Störsvikin tulotien asemakaava

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Alue sijaitsee noin 7 km kuntakeskuksesta etelään päin, Störsvikin alueella. Se on valtaosaltaan rakentamatonta metsäistä ja osin kumpuilevaa kalliomaastoa. Kaavoitettava alue käsittää kantatie 51 ja Siuntiontien risteyksestä lähtevän Timalantien ympäristön. Suunnittelualueen eteläpuolta rajaa Golfkartano ja Golf-keskus.

Kaavan tavoitteet

Kunta on ryhtynyt asemakaavoitukseen maanomistajien aloitteesta. Kaavoituksella halutaan muodostaa laadukasta merellistä asuinympäristöä. Kaavoitettavalle alueelle on tulossa väljästi rakennettu kyläalue.

Käsittelyvaiheet

 • Kaavan vireille tulosta kuulutettu kaavoituskatsauksessa
 • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä 1.7.-31.8.2009
 • Luonnos pidetty nähtävillä 1.7.-31.8.2009, ulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen sanomissa 23.6.2009
 • Ehdotus pidetty nähtävillä 23.3.-23.4.2010
 • Tekninen lautakunta on 14.3.2017 § 37 päättänyt päivittää Störsvikin tulotien asemakaavaehdotuksen kaava-asiakirjat ja kehittämiskorvauslaskelmat ja panna kaavaehdotuksen uudelleen julkiseen käsittelyyn
 • Kunnanhallitus on 27.3.2017 § 74 päättänyt anoa kunnanvaltuustolta tekniselle lautakunnalle investointimäärärahaa kaava-asiakirjojen ja kehittämiskorvausten päivittämiseen Störsvikin tulotien kaavaehdotuksen ennakolta suurempien kulujen vuoksi
 • Kunnanvaltuusto hyväksyi 3.4.2017 § 38 kunnanhallituksen ehdotuksen
 • Störsvikin tulotien alueen asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 1.6.-3.7.2017 maankäyttö- ja rakennuslain 65 § ja asetuksen 27 § mukaisesti teknisessä toimistossa (Siuntiontie 504) aukioloaikana (klo 9.00-13.00) ja kunnan nettisivuilla osoitteessa www.siuntio.fi .
 • Nähtävillä olosta on kuulutettu Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa sekä pyydetty mainituilta tahoilta lausunnot. Mielipiteet on pyydetty nähtävilläolo aikana tekniselle lautakunnalle os. Siuntiontie 504, 02580 Siuntio tai sähköpostiosoitteella tekninen@siuntio.fi  Lisätietoja kaavasta antoi kaavan laatija Maarit Suomenkorpi.
 • Perusturvalautakunta lausui kaavaehdotuksesta 14.6.2017 § 27
 • Ympäristö- ja rakennuslautakunta lausui kaavaehdotuksesta 15.8.2017 § 55
 • Sivistyslautakunta lausui kaavaehdotuksesta 23.8.2017 § 56
 • Tekninen lautakunta päätti 2.11.2017 § 139 hyväksyä kaavoittajan ehdotuksen vastineiksi muistutuksiin ja lausuntoihin liitteen mukaisesti, asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta mainituilta tahoilta lausunnot.
 • Tekninen lautakunta päätti 16.10.2018 § 106 ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle viitaten kunnanhallituksen päätökseen 4.6.2018 § 132; kehittämiskorvauksesta saatuihin muistutuksiin; kunnan lähivuosien suureen investointitarpeeseen ja Sunnanvikin eritasoliittymän suunnitteluaikatauluun, että Störsvikin tulotien asemakaava hyväksytään vaihtoehdon 2 mukaan, joka käsittää tulotien ja palvelukorttelien alueet. Muu osa asemakaavasta otetaan käsiteltäväksi, kun Sunnanvikin eritasoliittymän rakentaminen tulee ajankohtaiseksi.
 • Kunnanhallitus päätti 29.10.2018 § 2017 ehdottaa kunnanvaltuustolle, että Störsvikin tulotien asemakaava hyväksy-
  tään vaihtoehdon 2 (liite 2b) mukaan, joka käsittää tulotien ja palvelukorttelin.  
 • Kunnanvaltuusto päätti 12.11.2018 § 88, että Störsvikin tulotien asemakaava hyväksytään vaihtoehdon 2 (liite 2b) mukaan, joka käsittää tulotien ja palvelukorttelin.  
 • Kaava kuulutettu voimaan 15.2.2019.

Aineistot

Ehdotusvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 2.11.2017 § 139
Tulotien asemakaavakartta
Tulotien asemakaavaselostus liitteineen

Luonnosvaihe

Teknisen lautakunnan päätös 14.3.2017 § 37
Tulotien asemakaava, selostus
Tulotie asemakaava, ehdotus
Tulotie asemakaava, havainne
Liite1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite2a: kaavakartta
Liite2b: kaavakartta
Liite2c: määräykset
Liite3: havainnekuva
Liite4: asemakaavan seurantalomake
Liite5: asemakaavan tilasto
Liite6: rakennusoikeus
Liite7: luonnosvaiheen vastineet
Liite8: ehdotusvaiheen vastineet
Liite9: kantatien 51 liittymä
Liite10: Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämiskorvaus

Muu materiaali

Siuntion Störsvikin luontoarvoselvitys, 2008
Siuntion Tulotien asemakaava-alueen luontoselvitykset, 2009
Maisematarkastelu, 2008
Tulotien meluselvitys, 2009
Störsvikin osayleiskaava, yleiskaavamääräykset
Störsvikin osayleiskaava, kaavakartta
Siuntion kunnan ilmastostrategia
Tulotien ja KT51 Sunnanvikin liitytmäalueen liikenneselvitys
Kantatien liittymäratkaisut Siuntion kohdalla, liikenneselvitys
Liikenneselvitys, liite: kääntymiskaista
Liikkenneselvitys, liite: esimerkki kuvia

Vanha aineisto

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Ehdotus, karttaosa 1
Ehdotus, karttaosa 2
Ehdotus, karttaosa 3
Ehdotus, kaavaselostus
Kaavoittajan vastineet ehdotusvaiheen muistutuksiin ja lausuntoihin
Tekn. ltk. 14.9.2010

Tarkistettu asemakaavaehdotuksen aineisto

Asemakaavaselostus - 4.10.2012
Havainnekuva
Asemakaavatilastot
Uudet rakennuspaikat ja rakennusoikeus maanomistajittain
Kantatien 51 liittymäratkaisu
Asemakaavan seurantalomake
Kaavoittajan vastineet asemakaavaluonnosta koskeviin lausuntoihin ja muistutuksiin
Kaavoittajan vastineet asemakaavaselostusta koskeviin lausuntoihin ja muistutuksiin
Kaavoittajan vastineet teknisessä lautakunnassa 14.9.2010 esille tulleisiin kysymyksiin 
Ylimääräinen kuuleminen. Mielipiteet ja kaavoittajan vastineet