Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua ja alueiden käytön sääntelyä, jonka tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Kaavoituksella päätetään eri toimintojen, kuten asumisen sekä virkistysalueiden sijoittumisesta alueella. Kaavoitus jakaantuu eri kaavatasoihin, joita ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Siuntio kuuluu Uudenmaan maakuntakaavan alueelle. Kaavatasoina maakuntakaavaa seuraavista kaavoista eli yleiskaavoista, asemakaavoista ja ranta-asemakaavoista vastaa kunnassa tekninen osasto.

Maankäytön suunnittelun ohjaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttöön vaikuttavat tämän lisäksi muut erityislainsäädännöt sekä seutu- ja kuntatason strategiat kuten maapolitiikka ja rakennusjärjestys.

Kaavoittaminen on usein erilaisten intressien ja ristiriitojen yhteensovittamista. Kaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa eri toimijoiden kanssa ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti osallisia kuullaan kaavahankkeissa. Kaavoituksesta tiedottamisella varmistetaan osallisten mahdollisuus kuulla ja vaikuttaa kaavoitukseen.

Kaavoituksessa osallisia ovat ne, joiden oloihin ja etuihin kaava saattaa vaikuttaa, kuten asukkaat, naapurit ja maanomistajat. Kaavojen valmistelussa tehdään myös viranomaisten yhteistyötä, kuten kunnan ja valtion viranomaisten välillä. Näiden neuvotteluiden tarkoituksena on edistää seudullisten tavoitteiden valmistelua.