Haaga 2 -alueen asemakaava

Kaavan sijainti ja lähtökohdat

Haaga 2 -alueen korttelit 142-156 sijaitsevat Bollstadin kylässä noin 1,6 km kuntakeskuksesta Siuntiontietä pohjoiseen. Asemakaavalla otetaan nykyistä maanviljely- ja metsäaluetta asuinkäyttöön. Alueella on olemassa olevaa omakotiasutusta. Suunnittelualueen länsiosa (Fågelberget) on rakentamatonta metsäistä rinne- ja lakialuetta. Siuntiontien varsi on rakentamatonta peltoaluetta.

Kaavan tavoitteet

Asemakaavan tavoitteena on vahvistaa kuntakeskuksen väestöpohjaa. Alueesta suunnitellaan viihtyisä ja turvallinen kulttuuriympäristöön ja maisemaan sopiva alue, jossa on houkuttelevia erilaisia, erityyppisiä, pienempiä osa-alueita. Asemakaavalla ja sen määräyksillä varmistetaan, ettei alueella sijaitsevalle tärkeälle pohjavesialueelle aiheudu pilaantumisen vaaraa. Siuntiontien länsipuolinen peltoalue on osa valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, mikä otetaan suunnittelussa huomioon.

Käsittelyvaiheet

  • Kaavan vireilletulosta kuulutettu
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ollut nähtävillä kunnan teknisessä toimistossa
  • Kaavaluonnos pidettiin nähtävillä 26.4.-21.5.2004 kunnan teknisessä toimistossa, kuulutettu kunnan ilmoitustaululla, Västra Nylandissa ja Kirkkonummen sanomissa
  • Kaavaehdotus pidetty nähtävillä
  • Päivitys 7.7.2011: Haaga 2 -alueen asemakaavan maankäyttösopimuksia valmistellaan.

Aineistot

Kaavaselostus
Kaavakartta
Havainnekuva
Luontoselvitys
Tekn.ltk. päätös 14.10.2008