Oppilashuolto

Oppilashuolto tukee lasten oppimista ja hyvinvointia koulun arjessa sekä edistää kodin ja koulun yhteistyötä. Oppilashuolto kuuluu kaikille esi- ja perusopetuksen oppilaille. Oppilashuoltotyötä ohjaa oppilas- ja opiskelijahuoltolaki sekä esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat

Oppilashuollon tavoitteena on hyvinvoivat lapset ja nuoret Siuntiossa. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollon tavoitteena on oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain.

Oppilashuoltotoiminta on Siuntion kunnan kouluissa järjestetty uuden oppilashuoltolain periaatteiden mukaisesti seuraavasti:

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on kehittää koulun toimintakulttuuria ennaltaehkäisevästi siten, että keskitytään tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämiseen sekä kiusaamista, väkivaltaa ja häirintää ehkäiseviin toimiin. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä koko kouluyhteisön kanssa.

Yksilöllinen oppilashuolto

Yksilöllinen oppilashuolto keskittyy yksittäisen oppilaan asioihin. Yksilöllisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano vaihtelee tapauskohtaisesti. Koulu voi ehdottaa ryhmän kokoonpanoa, mutta oppilas (tai huoltaja) voi tuoda ryhmän kokoonpanoon omia toiveitaan. Yksilöllinen oppilashuolto sisällyttää myös psykologi- ja kuraattoripalvelut.

Oppimisen pedagoginen tuki

Kun oppilaan oppimiseen, tuen järjestämiseen tai kurinpidollisiin asioihin halutaan saada konsultaatiota moniammatillisesti, kokoontuu oppimisen pedagogiseen tukeen keskittyvä oppilashuoltoryhmä. Tähän ryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kuraattori, psykologi ja terveydenhoitaja tai osa em. henkilöistä riippuen käsiteltävästä asiasta. Kaikki koulun luokat käydään pedagogisen tuen osalta läpi systemaattisesti vähintään kerran vuodessa. Lapsen huoltaja/t voivat osallistua kokouksiin aina kun oman lapsen asiaa käsitellään.

Aleksis Kiven koulun ja esiopetuksen oppilashuoltoryhmästä vastaa rehtori Pauliina Smolander
pauliina.smolander(at)edu.siuntio.fi

Svenska skolanin ja förskolanin oppilashuoltoryhmästä vastaa rehtori Katarina Lodenius
katarina.lodenius(at)edu.siuntio.fi

-          Lasten ja perheiden palvelut Siuntiossa
           https://www.siuntio.fi/lasten-ja-perheiden-palvelut

-          Kriisipäivystys
           https://www.siuntio.fi/sosiaalipaivystys

-          Arjessa perheneuvola
           https://www.arjessa.fi/toimipisteet/avopalvelut_kotiin_ja_arkeen/perheneuvola_-_siuntio_ja_inkoo

Siuntion kunnan oppilashuollon suunnitelma

Suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä
Suunnitelma kasvatus- ja kurinpitomenettelyjen käyttämisestä