Ympäristönsuojeluviranomaisen luvat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee erilaisia päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain ja niiden nojalla annettujen asetusten perusteella.

Ympäristöasioita koskevia lupia ja ilmoituksia käsittelevät myös aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Ympäristö- ja maa-ainesasiat sekä maisematyöluvat

Ympäristöpäällikkö

044 386 1270