Ylijäämämaiden hyödyntäminen

Lähtökohtaisesti ylijäämämaat luokitellaan jätteeksi, joka tulee toimittaa ympäristöluvalliseen vastaanottopaikkaan. Mikäli pilaantumattomia ylijäämämaita halutaan hyödyntää muualla kuin rakennuskohteessa esimerkiksi maarakentamisessa, tulee ennen toimeen ryhtymistä kunnan ympäristönsuojelulta pyytää lausunto. Lausunnossa arvioidaan hyödyntämisen ympäristölupatarve ja annetaan tarvittaessa määräyksiä ylijäämämaiden hyödyntämisestä.

Ilmoitus tulee tehdä 30 päivää ennen toimeen ryhtymistä. Ilmoitus tehdään Lupapisteessä lomakkeella ”Ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten”. Huolehdithan, että ilmoituksesi sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • selkeä asemapiirustus massojen sijoituspaikasta
 • etäisyydet vesistöihin ja lähimpiin talousvesikaivoihin
 • sijoitettavan massan määrä
 • levitettävän massan kerrospaksuus
 • selvitys hyödynnettävien massojen lähtöpaikasta
 • suunnitelma, johon hyödyntäminen perustuu
 • toteutusaikataulu

Jotta hyödyntäminen voidaan sallia ilman ympäristölupaa, seuraavien kriteerien tulee täyttyä:

 • Maa-aineksen tulee olla pilaantumatonta: pilaantumattomuus tulee osoittaa tarvittaessa maaperäanalyyseillä
 • Jatkokäytön tulee olla varmaa: varmuutta osoittaa se, että maa-aines toimitetaan kaivupaikalta suoraan käyttökohteeseen tai sitä varastoidaan vai lyhyen aikaa ennen käyttöä
 • Jatkokäytön tulee olla suunnitelmallista: suunnitelmalla voidaan osoittaa, että maa-ainesten käytölle kyseisessä tarkoituksessa on todellinen tarve ja maa-aines soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen. Lisäksi suunnitelmallisuutta tukee arvio tarvittavasta maa-ainesmäärästä sekä toiminnan kestosta
 • Maa-aines on voitava jatkokäyttää ilman muuntamistoimia: Mekaanista käsittelyä, jossa maa-ainesta lajitellaan, seulotaan, sekoitetaan tai murskataan, ei katsota muuntamistoimeksi

Tarvittaessa ympäristövalvonta pyytää täydennystä ja saatujen selvitysten perusteella antaa asiasta lausunnon. Asian käsittely on maksuton.