Vastaava työnjohtaja ja suunnittelija

Pääsuunnittelija

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että jokaiseen rakennushankkeeseen on määritelty pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata suunnittelun kokonaisuudesta ja suunnittelukokonaisuuden laadusta.

Suomen rakentamismääräyskokoelman osa A2 sisältää kattavan määrittelyn pääsuunnittelijan tehtävistä ja vastuista. Vastuualueisiin kuuluvat mm.  

  • rakennushankeen suunnitelmien riittävästä laadusta huolehtiminen
  • huolehtia siitä, että jokaisella suunnittelijalla on käytettävissä tarvittavat ristiriidattomat ja ajan tasalla olevat lähtötiedot
  • huolehtia osaltaan siitä, että laaditussa aikataulussa on varattu suunnittelulle riittävästi aikaa
  • huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja tarkastaa suunnitelmien yhteensopivuus ja ristiriidattomuus
  • osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokokseen 

Työnjohtaja

Rakennustyö edellyttää työnjohtajaa, kun kyseessä on lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää vaativa hanke. Rakennustyön johtamisen, laadun ja suorituksen vastaamisen lisäksi työnjohtaja huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan täyttymisestä.

Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia. Rakennuslupapäätöksessä on mainittu, vaaditaanko kohteeseen vastaava työnjohtaja, kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteiden vastaava työnjohtaja ja ilmanvaihtolaitteiden vastaava työnjohtaja.

Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa.