Varhaiskasvatuksessa palveluseteli tulee käyttöön 1.1.2019

24.05.2018 08:19

Kategoria:

Siuntion kunnassa 1.1.2019 alkaen
- otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli yksityiseen varhaiskasvatukseen
- yksityisen hoidon tuki lakkaa

Siuntion sivistyslautakunta on hyväksynyt 16.5.2018 § 54 varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin yksityisillä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilla kunnallisen varhaiskasvatuksen rinnalle. Palvelusetelin käyttöönotto alkaa kunnassa 1.1.2019 alkaen ja koskee varhaiskasvatusta yksityisessä päiväkotihoidossa, yksityisessä perhepäivähoidossa sekä yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa kunnassa sekä kuntarajojen ulkopuolella.

Palveluseteli rinnastetaan varhaiskasvatuslain 11 a §:n mukaiseen kunnan järjestämään varhaiskasvatukseen. Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea.
Perheiden näkökulmasta palveluseteli lisää kuntalaisten valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä, koska molemmissa on palvelusetelin kautta asiakasmaksun osuus sama perheen tulotasoista riippumatta. Palvelusetelijärjestelmässä lapsilla on tasavertaiset mahdollisuudet kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatukseen, koska palvelusetelijärjestelmän kautta myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa on korkein maksu sama kuin kunnallisessa (1.8.2018 alkaen asiakasmaksu korkeintaan 289 €).

Palvelusetelimallissa tulosidonnaisuus lasketaan samojen tulorajojen mukaan kuin kunnallisessa päivähoidossa. Siuntion yksityisessä varhaiskasvatuksessa lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, sisarusten määrän/perheen koon ja huoltajien bruttotulojen sekä perheen ja tuottajan välisessä palvelusopimuksessa sovitun hoitoajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus palvelusetelin asiakasmaksussa koskee lisäksi perheitä, joissa toinen sisarus on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Sisaralennus ei kuitenkaan koske perheitä, joissa toinen sisarus on varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella esimerkiksi toisessa kunnassa.

Palvelusetelin arvosta annetaan erillinen päätös asiakkaalle. Palveluseteli on Siuntion kunnan viranhaltijapäätös.
Palvelusetelijärjestelmässä palveluntuottajan valinta siirtyy asiakkaalle. Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaat hakevat edelleen varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityisiltä tuottajilta. Yksityinen palveluntuottajatuottaja ja asiakas tekevät varhaiskasvatuksen palvelusopimuksen, josta kopio toimitetaan kuntaan samalla kun asiakas hakee kunnasta palveluseteliä. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan kunta päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsemaa palvelua. Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan muilla tavoin järjestämien palveluiden piiriin.

Palvelusetelin käyttöönotossa yksityisiin varhaiskasvatuspalveluihin kunta on kuitenkin aina varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa. Asiakkailla on mahdollisuus hakea jatkossakin varhaiskasvatuspaikkaa kunnallisista toimintayksiköistä.
Siuntiossa maksuttoman esiopetuksen (4 tuntia päivässä) ja sitä täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämisestä huolehtii Siuntion kunta jatkossakin. Esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus eivät muutu palvelusetelillä hankittavaksi palveluksi.

Palvelusetelin käyttöönottoon sisältyy sääntökirja, joka on menettelytapa ohje palveluseteliä koskien. Palvelusetelisääntökirjassa on ohjeet asiakkaille palvelusetelin hakemiseksi sekä tuottajille hyväksymisehdot palvelusetelituottajaksi. Asiakasperhe voi hakea palvelua sellaisista yksityisiltä tuottajilta kunnasta ja kuntarajojen ulkopuolelta, jotka ovat hyväksytty Siuntion sääntökirjan mukaisiin palvelujentuottamiseen ja täyttävät hyväksymisehdot.
Störsvikin kunnallisen päiväkotikiinteistön vuokrasopimus päättyy vuoden 2019 lopussa. Nykyisen päiväkodin tien toisella puolella käynnistetään uuden päiväkotikiinteistön rakennustyöt yksityisellä palveluntuottajalla siten, että uusi päiväkoti on valmis viimeistään syksyllä 2019. Siuntion kunnan tekninen toimi vastaa uuden päiväkodin tontin myynnistä.

Yksityisen hoidon tuki lakkaa Siuntiossa 1.1.2019 alkaen

Sivistyslautakunnan 16.5.2018 § 55 päätöksen mukaan yksityisen hoidon tuki lakkaa 1.1.2019 alkaen.
Kelan kautta maksettavaan lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha (johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus), hoitolisä (johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus) sekä kuntalisä, jota maksetaan Siuntiossa 31.12.2018 saakka.

Yksityisen hoidon tuen järjestelmässä perheen tulotietoja ei huomioida, jolloin tuottajan perimä asiakasmaksu on kaikille sama riippumatta perheen tulotiedoista.

Kelan kautta maksettava lakisääteinen kotihoidon tuki on eri asia kuin yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon tuki kotona hoidettaville alle 3-vuotiaille lapsille säilyy nykyisellään.

Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen asiakasperheitä sekä palveluntuottajia kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella tiedotetaan yksityiskohtaisemmin palvelusetelijärjestelmään siirtymisestä hyvissä ajoin alkusyksystä.

Yhteistyöterveisin,
Siuntion varhaiskasvatuspalvelut

Sääntökirja