Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.2.2019 käyttöönotettu kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa, joka tuli voimaan 1.9.2018 alkaen.

Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Vantakunnallisen tietovarannon avulla varhaiskasvatuksesta saadaan jatkossa yhteismitallista, vertailukelpoista ja laadukasta tietoa mm. viranomaisten käyttöön. Tietotuotanto vähentää manuaalista tietojen käsittelyä.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuslain mukaan kunnalla ja kuntayhtymällä on velvollisuus tallentaa tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä ja toimipaikoista sekä lasten tiedot Vardaan 1.1.2019 lähtien. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Vardaan tallennettavat henkilötiedot lapsesta ovat:

  • nimi, henkilötunnus, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa
  • hakemuksen toimittamispäivämäärä
  • päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä
  • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot
  • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona
  • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn lasta koskevat henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

Siuntion kunta on siirtänyt maaliskuun 2019 aikana operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot kansalliseen Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Vardaan on siirretty varhaiskasvatuksen järjestäjää koskevat tiedot (Siuntion kunta) sekä varhaiskasvatuksessa olevien siuntiolaisten lasten tiedot (kunnallisessa ja yksityisessä).

Varhaiskasvatukseen vietyjen lapsen varhaiskasvatuksen järjestämistä koskevat muutostiedot viedään tietojärjestelmään (Pro Consona), jota kautta tiedot päivittyvät myös kansalliseen Vardaan. Varhaiskasvatuslain 72 § mukaan tietovarannon tietojen säilytysaika on viisi vuotta.

Tästä lisätietoja Rekisteröidyn oikeudet Vardaan liittyen

Varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ja lasten huoltajista tietoja tallennetaan Vardaan 1.9.2019 lähtien.

Henkilöstön ja huoltajien tietojen tallentamista Opetushallitus ja kunta tiedottavat rekisteröityjä viimeistään kesällä 2019.

Vardaa koskevia lisätietoja

Rekisteröityjen informointi / Tietosuoja / Henkilötietojen käsittely
Siuntion kunta käsittelee henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen palvelujen tuottamiseksi. Suurin osa palveluista perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen tai se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseen tai julkisen vallan käyttämiseen. Henkilötietoja käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaan.
Lisätietoja: https://www.siuntio.fi/tietosuoja

Mikä on Varda?

Esite tässä

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda Opetushallituksen verkkopalvelussa
https://www.oph.fi/kehittamishankkeet/varda 

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosuojaseloste:
https://opintopolku.fi/wp/tietosuojaseloste/varda-palvelun-tietosuojaseloste/

Varhaiskasvatuksen Varda tietovaranto perustuu Varhaiskasvatuslakiin (540/2018):
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20180540