Välinpitämättömyys ja kiire liikenteessä huolettavat Siuntiossa

21.11.2019 14:32

Kategoria: Matkailu & Vapaa-aika Asuminen & Ympäristö

Syksyllä selvitettiin Siuntiossa asuvien ja liikkuvien mielipiteitä kunnan liikenneturvallisuustilanteesta. Sähköiseen kyselyyn vastasi lähes 450 henkilöä. Kyselytulokset puhuttelevat etenkin kaikkia aikuisia, sillä vastaajien mielestä vanhempien ja muiden aikuisten toimiminen esimerkkinä liikenteessä on tärkein liikenneturvallisuutta edistävä tekijä. Myös liikkumisen ja liikenneturvallisuuden huomioiminen kaavoituksessa ja palveluverkon suunnittelussa nähtiin liikenneturvallisuuden kannalta tärkeäksi.

25 % vastaajista piti Siuntion liikenneturvallisuutta hyvänä tai erittäin hyvänä, 40 % kohtalaisena ja loput 35 % melko huonona tai erittäin huonona. 39 % vastaajista kertoi joutuneensa onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen liikenteessä henkilö- tai pakettiautolla viime vuosien aikana. 22 % vastaajista oli joutunut onnettomuuteen tai vaaratilanteeseen liikkuessaan jalan tai pyörällä. Karttavastausten perusteella parannusta toivottiin etenkin jalankulkijoille ja pyöräilijöille ongelmallisiin kohtiin (40 % karttavastauksista käsitteli niitä).

Liikenneympäristön ongelmat eivät kyselytulosten mukaan ole liikennerikkomusten taustalla, vaan yleisimpinä syinä rikkomuksiin pidettiin välinpitämättömyyttä ja ajattelemattomuutta sekä kiirettä. Kyselyyn vastanneet tunnustivat syyllistyvänsä myös itse liikennerikkomuksiin: Kolmasosa vastaajista sanoi ajavansa joskus ylinopeutta. Joka kuudes sanoi käyttävänsä älypuhelinta joskus ajon aikana ilman hands-freetä. Myös väsyneenä ajaminen oli tyypillistä: Vain alle viidesosa vastaajista ei koskaan hyppää rattiin väsyneenä.

Tieliikenneonnettomuuksia sattuu etenkin nuorille ja nuorille aikuisille

Vuosina 2014–2018 Siuntion liikenteessä tapahtui 126 poliisin tietoon tullutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli yksi henkilö ja loukkaantui 32 henkilöä. Loukkaantuneista lähes puolet (47 %) oli 15–24-vuotiaita. Loukkaantuneista puolet (50 %) oli henkilöauton kuljettajia, 16 % henkilöauton matkustajia ja 13 % mopoilijoita. Kuolemaan johtanut onnettomuus oli pyöräilyonnettomuus.

Siuntion kunnan alueella tapahtuneista kaikista tieliikenneonnettomuuksista aiheutui laskennallisesti noin 600 000 euron vuosittaiset kokonaiskustannukset yhteiskunnalle. Riskialttein tie oli kantatie 51, jolla tapahtui 43 % henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista vuosina 2014–2018.

Siuntion liikenneturvallisuustilanne vastaa koko maan keskiarvoa, kun liikenneonnettomuuksissa kuolleiden ja loukkaantuneiden määrää tarkastellaan asukaslukuun suhteutettuna. Sen sijaan Uudenmaan keskiarvoon verrattuna Siuntion liikenneturvallisuustilanne oli hieman huonompi kuin maakunnassa keskimäärin: Vuosina 2014–2018 Siuntiossa tapahtuneissa tieliikenneonnettomuuksissa oli vuosittain keskimäärin 107 uhria / 100 000 asukasta, kun Uudenmaan keskiarvo oli 81 uhria / 100 00 asukasta.

Onnettomuusanalyysissa käytettiin Tilastokeskuksen ja Väyläviraston onnettomuusrekisterin tietoja Siuntiossa vuosina 2014–2018 tapahtuneista tieliikenneonnettomuuksista. Tarkastelussa olivat mukana kaikki poliisin tietoon tulleet onnettomuudet.

Siuntiossa on käynnissä liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä Siuntion kunta ja Uudenmaan ELY-keskus. Liikkumisen ja liikenneturvallisuuden asiantuntijat ovat hiljattain tarkastelleet maastossa liikenneympäristön parantamiskohteita. Parantamistarpeiden määrittelyssä on hyödynnetty muun muassa asukaskyselyn kautta saatuja palautteita. Lisäksi kunnan eri osastot ja sidosryhmät työstävät liikenneturvallisuustyön toimintaohjelmaa. Suunnitelma valmistuu kokonaisuudessaan alkuvuonna 2020.

Liikenneturvallisuuskyselyn yhteydessä järjestettiin arvonta yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kesken. Arvonta suoritettiin 22.10.2019 ja voittajille on ilmoitettu henkilökohtaisesti.

Suunnitelmatyön aineistoja tallennetaan kunnan nettisivuille osoitteeseen https://www.siuntio.fi/liikenneturvallisuus.
 

LISÄTIETOJA:

Siuntion kunta, Markus Moisio, puh. 044 386 1099

Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, puh. 0295 021 367

Suunnitelmakonsultti Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, puh. 050 358 0733