Tietoa asiakasperheille

Palvelusetelin hakeminen kunnalta 

Perhe voi hakea lapselleen (alle esiopetusikäinen) varhaiskasvatuspaikkaa yksityisessä päiväkotihoidossa, yksityisessä perhepäivähoidossa sekä yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa kunnassa sekä kuntarajojen ulkopuolella.

Esiopetus kunnallisena palveluna Siuntiossa

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä ei voi käyttää maksuttoman esiopetuksen järjestämiseksi yksityisellä palveluntuottajalla. Siuntion kunta järjestää siuntiolaisille esiopetusikäisille lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista maksuttoman esiopetuksen (20 h viikossa) sekä sitä täydentävän varhaiskasvatuksen kunnallisena palveluna Siuntion kunnassa. Tämä tarkoittaa, että Siuntiossa ei ole palveluseteliä esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen yksityiselle palveluntuottajalle.  

Tietoa perheille palvelusetelistä ja sen hakemisesta

Perhe voi hakea palveluseteliä ja varhaiskasvatuspaikkaa yksityiseltä palveluntuottajilta vain, mikäli ko. tuottaja on hyväksytty kunnan puolelta tuottajaksi ennen kuin lapsen varhaiskasvatus alkaa.

Mikäli sopiva paikka on löytynyt lapselle ja tuottaja on hyväksytty Siuntion kunnan puolelta palvelusetelituottajaksi, perhe hakee palveluseteliä kunnalta sitä varten tarkoitetulla yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelin hakemuslomakkeella. Palveluseteli myönnetään vain Siuntion kunnan hyväksymiin varhaiskasvatuksen toimintayksiköihin, jotka on hyväksytty palveluntuottajiksi.

Perhe tekee hakemuksen sähköisesti eAsioinnin kautta tai toimittaa allekirjoitetun hakemuksen kunnan sivistystoimistoon (Kuntatalo, Puistopolku 1). Kuoreen kirjoitetaan viitteeksi sana "palveluseteli" tai lomakkeet voi palauttaa varhaiskasvatus(at)siuntio.fi

Palvelusetelin hakemisessa huomioitava:
-          Palveluseteliä tulee hakea kunnalta neljä kuukautta (4 kk) ennen varhaiskasvatuksen tarvetta
           palvelusetelihakemuksella
-          Jos hoidontarve johtuu äkillisestä työllistymistä  tai opiskelusta, vähimmäisjärjestelyaika on 2 viikkoa.
-          Palveluseteliä tulee kuitenkin hakea viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin asiakassuhde
           palvelujen tuottajaan alkaa.
-          Palveluseteliä ei voi hakea takautuvasti
-          Palveluseteli myönnetään vähintään yhden kuukauden (1 kk) kestävään varhaiskasvatukseen.

Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea.

Jos perhe on hakenut lapsellesi paikkaa myös kunnallisesta varhaiskasvatuksesta, kunnallinen hakemus lakkaa olemasta voimassa, kun perhe ottaa vastaan paikan palvelusetelituottajalta.

Palvelusetelin arvo

Palveluseteli tarkoittaa konkreettisesti kunnan viranhaltijapäätöstä (asiakirja).  

Palvelusetelin arvo on perheen maksaman omavastuuosuuden ja yksityisen päivähoidon täyden hinnan välinen erotus. Siuntion kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan yksityiselle palveluntuottajalle. Tuottaja perii asiakkaalta (perheeltä) kunnallista varhaiskasvatusmaksua vastaavan omavastuuosuuden (=asiakasmaksun).

Palvelusetelissä perheen asiakasmaksu vastaa kunnallista varhaiskasvatusmaksua.

Perheen maksama omavastuuosuus määritellään perheen tulojen, lapsen iän, perhekoon ja sovitun hoitoajan perusteella (tunteja viikossa), kuten kunnallinen varhaiskasvatusmaksu.

Palvelusetelin arvo (kunnan myöntämä seteli) = yksityisen varhaiskasvatuksen hinta - perheen omavastuuosuus (asiakasmaksu)

Asiakasmaksun määrittämistä varten perheen tulee toimittaa tulotietonsa kuntaan varhaiskasvatuspalveluihin viimeistään 2 viikkoa varhaiskasvatuksen alkamisesta. Mutta mikäli perhe on hakemuksessa ilmoittanut suostuvansa korkeimpaan asiakasmaksuun, tulotietoja ja tositteita ei tarvitse toimittaa.

Palvelusopimus

Yksityisessä varhaiskasvatuksessa perhe tekee palvelusopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa.

Palvelusetelihakemus kunnalta tehdään sähköisesti: eAsiointi  portaalin kautta. Ja täältä löytyvät hakuohjeet

Tuloselvityslomake palvelusetelin arvon määrittämistä varten

Yrittäjän tuloselvityslomake

Kaikki lomakkeet löytyvät täältä

Päätökset palvelusetelistä

Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia palveluseteliä, vaan kunta päättää sopivasta tavasta järjestää asiakkaan tarvitsema palvelu. Kunnalla on mahdollisuus rajata palvelusetelien myöntämistä harkinnanvaraisesti tai vuosittain talousarviossa.

Palvelusetelin arvosta ja omavastuuosuudesta toimitetaan kirjallinen ilmoitus sekä perheelle että päiväkodille. Päiväkodille ei toimiteta perheen tulotietoja.

Päätös 1. Oikeus palveluseteliin: Siuntion kunnan varhaiskasvatuspäällikkö myöntää palvelusetelit. Palveluseteli tulee ottaa käyttöön neljän kuukauden sisällä sen myöntämisestä.

Päätös 2. Palvelusetelin arvo: Palvelusetelin arvosta annetaan erillinen päätös asiakkaalle. Päätös on voimassa enintään sen vuoden heinäkuun loppuun saakka, kunnes lapsi siirtyy kunnalliseen esiopetukseen.  

Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettävä sisaralennus koskee myös palveluseteliä. Sisaralennus ei kuitenkaan koske perheitä, joissa toinen sisarus on varhaiskasvatuksessa yksityisen hoidon tuella.

Palvelusetelin maksu alkaa siitä päivästä, kun lapsi tosiasiallisesti aloittaa varhaiskasvatuksen. Tosiasiallinen aloitus on asiakkaan tarpeen mukainen ensimmäinen varhaiskasvatuspäivä, jolloin lapsi on varhaiskasvatuksessa ilman huoltajan läsnäoloa ja yksikön henkilöstön vastuulla. Tutustumispäivästä / -jaksosta ei makseta palveluseteliä.

Perheen ilmoitusvelvollisuus muutoksista

Lapsen huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus, kun muutoksilla on vaikutusta Siuntion kunnan myöntämään yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, kun

 • lapsi täyttää 3 vuotta
 • perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%)
 • perhekoossa tapahtuu muutos
  • esimerkiksi huoltajuus muuttuu
  • perheenjäsenten lukumäärä muuttuu (syntyy uusi perheenjäsen)
  • joku lapsista täyttää 18 vuotta ja on täysi-ikäinen
 • hoidon tarve muuttuu (tunteja viikossa)
 • lapsen kotikunta muuttuu (muuttopäivä tulee ilmoittaa kunnan sivistystoimistoon)

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä.

Muutoksista täytyy ilmoittaa heti kun mahdollista yksityiseen varhaiskasvatuspaikkaan sekä Siuntion kunnan sivistystoimistoon varhaiskasvatuspalveluihin varhaiskasvatus@siuntio.fi erillisellä muutoslomakkeella,
joka löytyy tästä

Lisätietoja palveluseteliä koskevista toimintaperiaatteista ja kunnassa sijaitsevien tuottajien valvonnasta varhaiskasvatuspäälliköltä.