Terveyskeskuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksut terveyskeskuksessa


Avosairaanhoidon lääkäripalvelut (7 §) (lasketaan maksukattoon)
 

- Lääkärin käyntimaksu 20,90 € kolmelta ensimmäiseltä terveyskeskuskäynniltä kalenterivuodessa.
Maksua ei peritä jos potilas on veteraani, erityisryhmään kuuluva veteraani, sosiaalihuoltolain mukaisen Lohjan kaupungin asumispalveluyksikön asukas tai alle 18- vuotias.
- Käynnit hoitaja vastaanotolla ovat maksuttomia.
- Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu (25 §)
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta lääkärin vastaanottoajasta peritään:

18 vuotta täyttäneiltä 51,50€

Päivystysmaksu

Terveyskeskuksen yhteispäivystyksessä (Lohjan sairaalassa) peritään
Erikoissairaanhoidon puolella arkisin klo 20-08 välisenä aikana sekä viikonloppuisin ja juhlapäivinä 32,70€/käynti 
Yleislääketieteen (perusterveydenhuollon) puolella käyntimaksu on arkisin klo 16-20 16,40€. 
Arkisin klo 20-08 sekä viikonloppuisin ja juhlapäivinä käyntimaksu on 32,70€
Päivystysmaksua ei peritä rintamatunnuksen omaavilta eikä alle 18-vuotiailta.
Päivystysmaksun yhteydessä ei peritä terveyskeskusmaksua.

Fysioterapia ja toimintaterapia

Yksilökohtaisen fysioterapian/ toimintaterapian hoitokerta 11,60€
Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuonna. 

Todistukset ja lausunnot 

Lääkärin todistukset ja lausunnot á 51,50€
- elintarviketodistus
- tbc-todistus
- terveys-todistus
- C-lausunto
- lausunnot työvoimaviranomaisia varten
- pahoinpitelylausunnot
- B-lausunnot eläkettä varten
- laajat lausunnot oikeutta varten
- stipendiaatti- ja muut laajat ulkomaita koskevat todistukset
- E-lausunnot: tapaturmat ja ammattitaudit
- muut hoitoon liittymättömät todistukset

Lääkärintodistukset ja lausunnot á 61,80€
- ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittava lääkärintodistus
- ilmailulupakirja- ja urheilusukeltajalausunnot
- kansainvälinen rokotustodistus
- ampuma-aselausunnot

Maksuttomat todistukset
- sairausloman tarpeen osoittamiseksi kirjoitettu lääkärintodistus SVA tai SVB
- sairaan lapsen hoitotodistus
- sterilisaatiota ja raskauden keskeytystä varten annettavat lausunnot
- lausunto toiseen sairaanhoitolaitokseen pääsemistä varten
- todistus sairauden takia saattajasta tai muun kuin yleisen kulkuneuvon tarpeesta
- C-lausunto eläkettä saavan hoitotukea/vammaistukea varten koskien laitoshoidossa/ asumispalveluissa olevia henkilöitä
- B-lausunto erityiskorvattavia lääkkeitä varten
- B-lausunto kuntoutusta varten
- Lääkärinlausunto maistraatille edunvalvonnantarpeen selvittämistä varten

Muut maksut
Kopio sairaskertomuksesta (kunnan harkittavissa oleva maksu) 0,50€ /sivu