Gå till innehållet

Förbättring av anslutningsarrangemangen för Störsviksvägen och sv 51, detaljpan


Detaljplaneringen av anslutningsområdet vid Störsvikvägen ingår i det uppdaterade planläggningsprogrammet för åren 2024-2026, som godkändes av kommunfullmäktige den 12.2.2024 § 2. Planeringsområdet ligger vid korsningen av stamväg 51, Störsvikvägen och Västra Kungsvägen. Området ägs av staten och privata markägare.

Målet med denna detaljplan är att möjliggöra förbättringsåtgärder för Störsviks anslutning i närmaste framtid innan den mer omfattande förbättringen förverkligas av stamväg 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla. För området har man preliminärt undersökt en stegvis förbättring av anslutningen samt en underfart för gång- och cykeltrafik.

Tekniska nämnden har beslutat (11.6.2024 § 63) att anhängiggöra detaljplanen.

I startskedet av planläggningen har färdigställts en plan för deltagande och bedömning i enlighet med MBL § 63 som man kan bekanta sig med under hela planläggningsprocessens tid och som uppdateras enligt behov.

Målet är att ställa detaljplaneutkastet till påseende under hösten 2024.