Sunnanvikin asemakaavan muutos

Sunnanvikin yritysalueen asemakaava on vanhentunut. Sunnanvikin asemakaavan tarkistus on vuoden 2017 kaavoitusohjelmassa.

Asemakaavoituksessa huomioidaan Sunnanvikin liittymän vaiheittainen parantaminen. Kantatien varrelle yleiskaavoitettu yritystoiminta (alueella toimivaa yritystoimintaa lukuun ottamatta) keskitetään Sunnanvikin alueelle. Asemakaavasta kehitetään strateginen markkinoinnin väline ja samalla selvitetään mahdollisuudet muodostaa alueesta maankäyttö- ja rakennuslain mukainen kehittämisalue.

Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus korjata asemakaava liikennealueiden osalta, jotta edellytykset siltä osin ovat olemassa eritasoliittymän rakentamiseksi. Siinä vaiheessa on vielä mahdollisuus arvioida aluevaraussuunnitelman sopivuutta kaavoituksen kannalta.

Toisessa vaiheessa on tarkoitus uudistaa koko yritysalueen asemakaava. Liikennealueen osalta tulee asettaa maankäyttö-ja rakennuslain (MRL) 53 §:n mukainen rakennuskielto ja MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus asemakaavan muutoksen laatimista varten. Samalla tulee kantatien alueelle määrätty MRL:n 38 §:n mukainen rakennuskielto ja MRL:n 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus tarkentaa valmistuneen aluevaraussuunnitelman mukaisesti.

ELY-keskus on laatinut kantatien alueen aluevaraussuunnitelman. Suunnittelualueeseen kuuluu noin 11 km pituinen osuus kantatietä 51 Kirkkonummen ja Siuntion kuntien alueella alkaen Kirkkonummelta Munkinmäen eritasoliittymästä ja päättyen lännessä Siuntion ja Inkoon rajalle.  Suunnitelman tarkoituksena on määrittää pitkän aikavälin kehittämistarpeet kantatielle 51 liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Kehittämistoimenpiteiden pohjalta esitetään tarvittavat liikennealuevaraukset Kirkkonummen ja Siuntion kuntien kaavoitustyötä varten.

ELY-keskuksen aluevaraussuunnitelma

Käsittelyvaiheet

 • ELY-keskus on järjestänyt 17.5.2016 sekä 19.5.2016 yleisötilaisuudet, jossa aluevaraussuunnitelman luonnoksia on esitelty
 • Yleisötilaisuus on järjestetty 8.11.2016 klo 18 Kirkkonummisalissa, Ervastintie 2. Osin yleisö­ti­lai­suuden palautteenkin pohjalta työn lähtökohtana ollutta liikenteen tavoiteverkkoa on tarkistettu ja mm. ajatellut tulevaisuuden erita­so­liit­ty­mä­paikat ovat osin muuttuneet. Lisäksi kantatien nelikais­tais­ta­mis­ta­voite on nyt ulotettu lähes koko suunnit­te­lu­jak­solle eli Kirkkonummen Munkinmäestä Siuntiontien liittymään asti.
 • Tekninen lautakunta on 14.3.2017 § 33 päättänyt purkaa alkuperäiselle Kaakkois-Siuntion yleiskaava-alueelle 15.12.2015 § 112 määrätyn MRL 38 § mukaisen rakennuskiellon ja MRL 128 § mukaisen toimenpiderajoituksen sekä että liitteen mukaiselle yleiskaava-alueelle määrätään rakennuskielto maankäyttö- ja rakennuslain § 38 mukaisesti sekä toimenpiderajoitus maankäyttö- ja rakennuslain § 128 mukaisesti kolmen vuoden ajaksi alkaen siitä päivästä kun päätös on asetettu kuulutettavaksi.
 • Tekninen lautakunta on 25.4.2017 § 58 hyväksynyt kaavoituskatsauksen vuodelle 2017.
 • Sunnanvikin asemakaavan tarkistus on vuoden 2017 kaavoitusohjelmassa.
 • Tekninen lautakunta on 3.10.2017 § 121 päättänyt panna vireille Sunnanvikin asemakaavan muutoksen liikennealueen osalta, ja kuuluttaa päätöksestä julkisesti, asettaa Sunnanvikin asemakaava-alueella liitekartan mukaisen alueen MRL:n 53 §:n mukaisen rakennuskiellon ja MRL:n 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen liikennealueen asemakaavan muuttamista varten 2 vuoden ajaksi sitä päivästä alkaen, kun tästä päätöksestä julkisesti kuulutetaan ja poistaa kantatien yleiskaava-alueella MRL:n 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja MRL:n 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen liitekartan mukaiselta alueelta tarpeettomana viitaten valmistuneeseen Ely -keskuksen aluevaraussuunnitelmaan. Lisäksi lautakunta on päättänyt kuuluttaa julkisesti Ely -keskuksen aluevaraussuunnitelmasta ja lähettää lautakunnan päätöksen maanomistajille ja yrityksille tiedoksi ja mielipiteen esittämistä varten, jotka soveltuvin osin otetaan huomioon asemakaavaa muutettaessa.
 • Tekninen lautakunta 16.1.2018 § 4: päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
 • Tekninen lautakunta 19.4.2018 § 57 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa ja kuuluttaa asemakaavaluonnoksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa. Lisäksi lautakunta päätti pyytää asemakaavaluonnoksesta lausunnot valituilta tahoilta.
 • Tekninen lautakunta 25.9.2018 § 100 päätti lisätä lausuntopyynnön ja hyväksyä kaavoittajan vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä lähettää ne lausunnon antajille ja mielipiteiden esittäjille. Lisäksi lautakunta päätti panna asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville 14 päivän ajaksi ja pyytää siitä lausunnot valituilta tahoilta.
 • Tekninen lautakunta 9.4.2019 § 55 päätti purkaa Sunnanvikin asemakaava-alueelle 14.3.2017 § 33 aiemmin määrätyn Sunnanvikin asemakaava-alueella liitekartan mukaisen alueen MRL:n 53 §:n mukaisen rakennuskiellon ja MRL:n 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen; asettaa kantatie 51 yleiskaava-alueella liitekartan mukaisen alueen MRL:n 38 §:n mukaisen rakennuskiellon ja MRL:n 128 §:n mukaisen toimenpiderajoituksen 2 vuoden ajaksi sitä päivästä alkaen, kun tästä päätöksestä julkisesti kuulutetaan; rakennuskielto asetetaan ELY:n aluevaraussuunnitelmassa esitetyn varauksen mukaisena.
 • Tekninen lautakunta 13.4.2021 § 46 päätti asettaa liitteen mukaisen asemakaavaehdotuksen uudestaan julkisesti nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio ja kunnan nettisivuilla; kuuluttaa asemakaavaehdotuksen nähtävillä olosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa; pyytää asemakaavaehdotuksesta lausunnot valituilta tahoilta.

Aineistot

Kuulutus
Teknisen lautakunnan päätös 13.4.2021 § 46
Asemakaavamuutosehdotus selostus päivitetty 18.3.2021_13.4.2021 § 46 liite
Asemakaava ja asemakaavamuutos ehdotus päivitetty 18.3.2021_13.4.2021 § 46 liite
Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin asemakaavaluonnoksesta 13.12.2018 mennessä 13.4.2021 § 46 liite
Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin asemakaavaluonnoksesta 2.7.2018 mennessä 13.4.2021 § 46 liite
Kantatien 51 aluevaraussuunnitelman vaikutukset ympäriöiviin korttelialueisiin 13.4.2021 § 46 liite
Aluevaraussuunnitelma 13.4.2021 § 46 liite
Seurantalomake 13.4.2021 § 46 liite
Havainnekuva 13.4.2021 § 46 liite
Asemakaava ja asemakaavamuutos ehdotus_pienennös_13.4.2021 § 46 liite
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.4.2021 § 46 liite
Teknisen lautakunnan päätös 9.4.2019 § 55
Teknisen lautakunnan päätös 25.9.2018 § 100
Asemakaavamuutosehdotus selostus 25.9.2018 § 100 liite
Asemakaavamuutosehdotus kartta 25.9.2018 § 100 liite

Asemakaavamuutosehdotus selostuksen liitteet 25.9.2018 § 100 liite

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.1.2018 § 4 liite
Teknisen lautakunnan päätös 3.10.2017 § 121
Teknisen lautakunnan päätöksen 3.10.2017 § 121 liite