Sunnanvikin asemakaavamuutos

Sunnanvikin asemakaavan tarkistus on otettu vuoden 2017 kaavoitusohjelmaan. Asemakaava laaditaan vaihekaavana (MRL 50 § 2 mom.). Vaihekaava koskee aina rajattua asiakokonaisuutta ja sen vaikutukset eivät ole laajaulotteisia.

Kaavan koko nimi on ”Sunnanvikin asemakaava ja asemakaavamuutos. Vaiheasemakaava tiesuunnitelmaa varten ja sen vaatimat katujärjestelyt”. Kaavan tarkoituksena on Uudenmaan ELY-keskuksen Kantatien 51 aluevaraussuunnitelman ja Kantatien 51 eritasoliittymän tiesuunnitelman mukaisten liikennejärjestelyjen mahdollistaminen.

ELY-keskus on laatinut kantatien alueen aluevaraussuunnitelman. Suunnittelualueeseen kuuluu noin 11 km pituinen osuus kantatietä 51 Kirkkonummen ja Siuntion kuntien alueella alkaen Kirkkonummelta Munkinmäen eritasoliittymästä ja päättyen lännessä Siuntion ja Inkoon rajalle.  Suunnitelman tarkoituksena on määrittää pitkän aikavälin kehittämistarpeet kantatielle 51 liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi. Kehittämistoimenpiteiden pohjalta esitetään tarvittavat liikennealuevaraukset Kirkkonummen ja Siuntion kuntien kaavoitustyötä varten.

ELY-keskuksen aluevaraussuunnitelma

Vaihekaavassa laaditaan asemakaavamuutos liikennealueiden osalta ja toteutetaan kaavoitukselliset edellytykset eritasoliittymän rakentamiseksi, aluevaraussuunnitelman ja tarkemman tiesuunnitelman mukaisesti. Vaihekaavaan sisältyvät ne korttelit, joilla on maantien aluevarausten kanssa leikkautuvuutta. Vaihekaava ei kumoa korttelialueiden voimassa olevia määräyksiä kuin ensisijaisesti rakennusoikeuksien osalta.

Kaavaehdotus on ollut kahdesti nähtävillä. Vaihekaavan periaatteita on tarkistettu yhtäaikaisesti ELY-keskuksen tiesuunnitelman kanssa vuoden 2022 aikana. Vaihekaavan hyväksymiskäsittely (tekn ltk – kh – kv) ja ELY-keskuksen tilaaman tiesuunnitelman nähtäville asettaminen ajoittuvat molemmat loppuvuoteen 2022.

Myöhemmässä vaiheessa, erillisenä asemakaavamuutostyönä on tarkoitus uudistaa koko yritysalueen asemakaava.

Käsittelyvaiheet

  • Tekninen lautakunta 18.1.2022 § 6 määräsi maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisesti rakennuskiellon Sunnanvikin asemakaavamuutoshankkeen katu- ja tieliikennealueille 18.1.2024 saakka.
  • Tekninen lautakunta 13.4.2021 § 46 päätti asettaa asemakaavaehdotuksen uudestaan julkisesti nähtäville
  • Tekninen lautakunta 25.9.2018 § 100 päätti asettaa asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville
  • Tekninen lautakunta 19.4.2018 § 57 päätti asettaa asemakaavaluonnoksen nähtäville
  • Tekninen lautakunta 16.1.2018 § 4: päätti hyväksyä asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja kuuluttaa OAS:ista julkisesti.
  • ELY-keskus on järjestänyt 17.5.2016 sekä 19.5.2016 yleisötilaisuudet, jossa aluevaraussuunnitelman luonnoksia on esitelty

Aineistot

Kuulutus
Teknisen lautakunnan päätös 13.4.2021 § 46
Asemakaavamuutosehdotus selostus päivitetty 18.3.2021_13.4.2021 § 46 liite
Asemakaava ja asemakaavamuutos ehdotus päivitetty 18.3.2021_13.4.2021 § 46 liite
Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin asemakaavaluonnoksesta 13.12.2018 mennessä 13.4.2021 § 46 liite
Vastineet lausuntoihin ja mielipiteisiin asemakaavaluonnoksesta 2.7.2018 mennessä 13.4.2021 § 46 liite
Kantatien 51 aluevaraussuunnitelman vaikutukset ympäriöiviin korttelialueisiin 13.4.2021 § 46 liite
Aluevaraussuunnitelma 13.4.2021 § 46 liite
Seurantalomake 13.4.2021 § 46 liite
Havainnekuva 13.4.2021 § 46 liite
Asemakaava ja asemakaavamuutos ehdotus_pienennös_13.4.2021 § 46 liite
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 13.4.2021 § 46 liite
Teknisen lautakunnan päätös 9.4.2019 § 55
Teknisen lautakunnan päätös 25.9.2018 § 100
Asemakaavamuutosehdotus selostus 25.9.2018 § 100 liite
Asemakaavamuutosehdotus kartta 25.9.2018 § 100 liite

Asemakaavamuutosehdotus selostuksen liitteet 25.9.2018 § 100 liite

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.1.2018 § 4 liite
Teknisen lautakunnan päätös 3.10.2017 § 121
Teknisen lautakunnan päätöksen 3.10.2017 § 121 liite