Strategia

Siuntion kunnan strategiaa valmisteltiin vuoden 2022 aikana ja hyväksyttiin talousarvion osana 14.11.2022. Kuntalaisilla oli mahdollisuus osallistua strategian valmisteluun verkkokyselyn kautta kesällä 2022. Strategian tavoitteet tähtäävät näkemykseen (=visio), minkälainen Siuntion tulee olla vuonna 2040. Vuosittain talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat kehitystä strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Kunnan päivittäistä toimintaa ohjaavat arvot, joita täsmennettiin strategian päivityksen yhteydessä tarkastelemalla niitä eri näkökulmista.

Voit ladata strategian pdf-tiedostona tästä.

Siuntion visio 2040

 • Siuntio on luonnonläheinen, ympäristöään arvostava, turvallinen, elävästi kaksikielinen ja kiireetön metropolialueen kunta.
 • Siuntiossa on viihtyisää ja esteetöntä. Peruspalvelut on keskitetty vireään kuntakeskukseen.
 • Hallitusti kasvava väestö ja edelleen paraneva liikenteellinen saavutettavuus luovat monipuoliset mahdollisuudet yrittämiselle, työnteolle, asumiselle, palvelujen kehittymiselle ja harrastamiselle.
 • Kunta saa kehittymisen voimaa vahvasta kuntaidentiteetistä ja Siuntion kasvavasta yhteishengestä.

Missio

 • Tähtäämme kaikessa toiminnassamme kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen tarjoamalla itse ja yhdessä kumppanien kanssa sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla tuotettuja palveluita sekä tarjoamalla foorumin kuntalaisten osallisuuteen ja vaikuttamismahdollisuuksiin.
 • Valtuustokaudella korostuu kuntien rooli elinvoiman edellytysten vahvistajana sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä. Hoivan ja huolenpidon palveluissa kunnan rooli muuntuu järjestäjästä kuntalaisten edunvalvojaksi. Johtamisessa painottuu omistajaohjauksen sekä verkostoissa vaikuttamisen rooli.

Arvot

 • Vaalimme itsenäisyyttä ja rakennamme yhteistyötä
  Pienen, itsenäisen kunnan voima on ketteryydessä, jonka luomia mahdollisuuksia kannattaa täydentää liittoutumisella ja yhteistyökumppanien kanssa yhdessä toimimalla.
 • Kunnioitamme perinteitä ja uudistumme rohkeasti
  Perinteikkäät kulttuurimaisemat, rakennushistorialliset arvot ja historian luoma kerroksellisuus luovat pohjan uudistumiselle ja dynaamiselle kunnalle.
 • Arvostamme leppoistamista ja tuemme yrittämistä
  Siuntio luo hyvät edellytykset rauhoittumiseen ja rentoutumiseen kotoisassa ilmapiirissä ja olosuhteissa. Arjen sujuvuus antaa voimaa. Kunta luo yrittäjyyden edellytyksiä aktiivisella yrittäjäyhteistyöllä, yrityskaavoituksella ja tilapolitiikalla.

Strategiset tavoitteet

Tavoite

Elinvoimainen ja
kasvava kunta

Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat Osaava ja palveleva työyhteisö Mahdollistava talous
 • Asukasluvun kasvu
 • Kausiasukkaiden ja Matkailijoiden kasvu
 • Etätyön kasvu
 • Yritysten ja työpaikkojen kasvu
 • Korkea työllisyysaste
 • Pitovoiman ja vetovoiman lisääminen
 • Mielikuvan kirkastaminen viestintään ja markkinointiin panostamalla
 • Kuntalaisten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen
 • Toimeliaisuus,  omatoimisuus, ennakkoluulottomuus
 • Yhteisöllisyys, vuorovaikutteisuus, paikallisidentiteetin vahvuus, osallisuus
 • Ympäristön viihtyisyys, luonnon monimuotoisuus ja hiilineutraalius
 • Kuntakeskuksen elävyys, vireys
 • Palveluprosessien sujuvuus, hyvä asiakaskokemus
 • Työyhteisöjen toimivuus, työmotivaatio ja ammattitaito
 • Henkilöstön riittävyys, johtaminen, henkilöstöpolitiikka, työnantajakuva
 • Toimintakatteen hallinta
 • Tuottavuuden parantaminen
 • Pääoman käytön tehostaminen
 • Investointien priorisointi, rahoitusratkaisujen optimointi
 • Maan jalostusarvon lisääminen
Mittarit
 • Kokonaisnettomuutto (as./v.)
 • Työpaikkaomavaraisuus (%)
 • Työmarkkinatuen kuntaosuus (€)
 • Nettosuositteluindeksi (NPS)
 • Tapahtumarekisterin tapahtumat (kpl)
 • HYTE-kerroin (p)
 • CO2 (t CO2e/as).
 • henkilöstön lähtövaihtuvuus (%)
 • sairauspoissaolot p/tt
 • hyvinvointi-indeksi (%)
 • kumulatiivinen ylijäämä (€)
 • konsernilainat (sis. vuokravastuut) (€/as.)
 • vuosikate/poistot (%)

Strategiset aloitteet

Päämäärä
Strategiset aloitteet

Elinvoimainen ja kasvava kunta

 
 • Huolehdimme toisen ja kolmannen asteen koulutustarjonnasta. Varmistamme monipuolinen asuntotarjonnan.
 • Luomme yrittämisen edellytyksiä lisäämällä tontti- ja toimitilatarjontaa mm. Sunnanvikin yritysalueella ja kuntakeskuksessa sekä varmistamalla sujuvat tietoliikenneyhteydet kunnan alueelle. Lisäämme hankintoihin liittyvää markkinavuoropuhelua ja kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyyttä. Tavoittelemme kuntaan isoa veturiyritystä. Muutamme kuntakeskuksen ilmeenn viihtyisäksi ja mahdollistamme sinne pienyritysten käyttöön soveltuvien tilojen riittävän tarjonnan. Otamme käyttöön yritysvaikutusten arviointimenettelyn.
 • Valmistaudumme TE24-uudistukseen rakentamalla paikallisen ja seudullisen TE-palvelujen ekosysteemin. Varmistamme työllistyvyyden tukipalveluiden saatavuuden hyvinvointialueelta ja TYP-toimintaa kehittämällä. Valmistaudumme kotouttamisvastuun kasvuun ja ammatillisen opetuksen omistajaohjauksen terävöittämiseen.

Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat


 • Vahvistamme kuntakeskuksen elävyyttä varmistamalla yksityisten ja julkisten palvelujen saatavuus. Luomme viihtyisän kuntakeskuksen viherrakentamisella, valaistuksella ja tapahtumilla. Kuntalaiset osallistuvat kunnan kehittämiseen osallistavan budjetoinnin keinoin. Vireä kulttuuritoiminta ja kuntalaisten omatoimisuus ja aktiivisuus moninkertaistavat kuntayhteisön voimavarat.
 • Edistämme lapsiperheiden hyvinvointia, ehkäisemme nuorten syrjäytymistä mm. vähentämällä koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Kouluissa kehitämme poissaolojen seurantaa ja aktivoimme oppilaita liikuntaan. Varmistamme sujuvat yhteistyömuodot oppilashuollossa hyvinvointialueen kanssa. Hyödynnämme uuden koulukampuksen mahdollisuuksia mielekkään tekemisen ja nuorten kohtaamisen alustana.
 • Vähennämme kunnan rakennusten energiankulutusta, kehitämme päästöttömän ja kevyen liikenteen sekä joukkoliikenteen edellytyksiä. Lisäämme uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa ja kulutuksessa. Laadimme kevyen liikenteen kehittämisohjelman.

Osaava ja palveleva työyhteisö

 • Varmistamme työvoiman saatavuuden ja riittävyyden kuntapalveluihin luomalla positiivisen työnantajabrändin ja toimimalla brändimme mukaisesti. Huolehdimme työn tuottavuudesta käyttämällä joustavia poikkihallinnollisia työprosesseja, työkykytoimintaa, työnohjausta, oppilaitosyhteistyötä. Tavoitteenamme on kilpailukykyinen palkkaus.
 • Toimiva työterveyshuolto on saumaton osa toimintaamme.
 • Systematisoimme lähtöhaastattelut ja seuraamme eläköitymistilastoja.
 • Tutkimme kuntarajat ylittävien yhdistelmävirkojen ja palvelusopimusten mahdollisuudet.
 • Tunnistamme luottamushenkilöjohdon tärkeän roolin työnantajamielikuvan muodostumisessa.
 • Varmistamme avainhenkilöiden sitoutumisen, varahenkilöjärjestelyt ja johtamisen tuen.

Mahdollistava talous

 • Tutkimme tuulivoimahankkeiden käynnistämisen mahdollisuuksia.
 • Vahvistamme maan hankkimisella ja jalostamisella tulorahoitusta.
 • Varmistamme kiinteistörekisterin ajantasaisuuden.

Mittarit

Strategian tavoitteiden saavuttamista mitataan seuraavilla mittareilla:

Mittari Laatu Lähtöarvo Tavoite 2026 Tavoite 2040
Nettosuositteluindeksi NPS 38 80 95
Tapahtumarekisterin
tapahtumat
kpl 100 120 200
HYTE-kerroin p 56 75 90
Hiilidioksidinmäärä t CO2e/as. 5,5 4,7 3,3
Kokonaisnettomuutto as./v. -7 25 60
Työpaikkaomavaraisuus % 46,3 48,5 55
Työmarkkinatuenkuntaosuus 426 689 300 000 250 000
Kumulatiivinen ylijäämä milj. € 5 3 3
Konsernilainat (sis. vuokravastuut) 50% €/as. 7 054,69 10 427,28 9 071,35
Vuosikate/poistot % 184,20 80 80
Henkilöstön lähtövaihtuvuus % 12 10 8
Sairauspoissaolot pv/tt 12 8 6
Hyvinvointi-indeksi % 75 80 85