Strategia

Siuntion kunnan strategiaa valmisteltiin vuosien 2002 ja 2005 välisenä aikana. Strategian laadinta käynnistettiin syksyllä 2009 ja hyväksyttiin 2010 talousarvion osana. Strategian tavoitteet tähtäävät näkemykseen (=visio), minkälainen Siuntion tulee olla vuonna 2030. Vuosittain talousarvion yhteydessä valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet, jotka ohjaavat kehitystä strategisten tavoitteiden toteutumiseksi. Kunnan päivittäistä toimintaa ohjaavat arvot, joita täsmennettiin strategian päivityksen yhteydessä tarkastelemalla niitä eri näkökulmista. Strategian päivitystä valmisteltiin valtuustokauden vaihtuessa syksyllä 2017 ja se hyväksyttiin valtuuston kokouksessa 13.11.2017 § 118.

Siuntion visio 2030

Siuntio on luonnonläheinen, elinympäristöltään turvallinen ja elävästi kaksikielinen kunta sekä osa metropolialuetta. Se tarjoaa asukkaille, henkilöstölle ja yrityksille kestävän sekä laadukkaan asuin- ja toimintaympäristön.

Strategiset tavoitteet

 1. Vireä ja kasvava kunta
  Kehitämme Siuntiota elinvoimaisena kaksikielisenä kuntana, jossa asukkailla sekä yrityksillä ja yrittäjillä on hyvä elää ja toimia.
 2. Hyvinvoivat ja onnelliset asukkaat
  Kehitämme ja toteutamme hyvinvointia tukevia palveluratkaisuja. Kunnan kehitystyön keskiössä on hyvinvoiva ja onnellinen ihminen sekä yhteisö. Ns. wellness-kuntana Siuntio on ennen kaikkea turvallinen, viihtyisä ja luonnonläheinen.

 3. Osaava, hyvinvoiva ja palveleva henkilöstö
  Edesautamme työyhteisömme ja työntekijöidemme ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämistä, johtamisen kehittämistä sekä henkilöstön osallistamista ja sitouttamista toiminnan ja uusien toimintamallien kehittämisessä ja käyttöönotossa. Pitämällä huolta henkilöstön työhyvinvoinnista, työssä jaksamisesta ja työkyvystä toimintamme on kokonaisuudessaan tuloksellisempaa ja tehokasta.

 4. Hallittu talous
  Tavoitteemme on saattaa kuntatalous tilaan, jossa se on tasapainoinen, hallittu ja suunnitelmallinen. Taloudessa korostuu kustannustehokkuus, ennakoiminen ja tiedolla johtaminen.

Siuntion kunnan arvot

 1. Kestävä kehitys ja vastuullisuus

  Hoidamme kestävällä tavalla kunnan omaisuutta. Toimintamme ja johtamisemme perustuvat elinkaarimallin, ennaltaehkäisevän suunnittelun ja suunnitelmallisen toteutuksen ja seurannan periaatteisiin (tavoitteellisuus ja kustannustietoisuus sekä pitkäjänteinen taloudellinen ajattelu).

  Arvostamme ympäristöämme, talouden ja tuottavuuden kehittämistä, avointa ja innovatiivista vuorovaikutusta ja sujuvaa yhteistyötä yli toimintorajojen (vrt talous, ekologia, politiikka ja sosiaalinen ulottuvuus).

  Panostamme asukaslähtöisiin, monimuotoisiin ja kustannustehokkaisiin peruspalveluihin, joissa laatuunkin liittyvät kysymykset ovat mahdollisuuksien mukaan huomioitu.

  Osallistumme alueelliseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön, olemme mukana vastuullisesti muutoksessa ja uudistumisessa.

 2. Suvaitsevaisuus ja turvallisuus

  Tarjoamme ja kehitämme kaikille kuntalaisillemme (eri ikäryhmät) ystävällistä, turvallista ja viihtyisää kuntamiljöötä ja elinympäristöä. Tarkoittaa meillä kuntalaisten tasavertaisuutta palveluja kehitettäessä sekä turvallista oppimis- ja kasvuympäristöä. Elävästi kaksikielinen kuntamme arvostaa myös kansainvälisyyttä ja ymmärtää erilaisuuden merkityksen.

  Johtamisessa pyrimme tavoitteelliseen, jämäkkään ja läpinäkyvään toimeenpanoon sekä seurantaan. Vuoropuhelumme kuntalaisten kanssa perustuu hyvään kunnalliseen viestintään ja tarvelähtöiseen yhteistyöhön.

 3. Kumppanuus ja asukaslähtöisyys

  Me siuntiolaiset arvostamme ja olemme ylpeitä omasta seudustamme, yhteisöllisyys on voimamme niin kaksikielisyydessä, kyläyhteisöissämme kuin kuntakeskuspalveluissakin.

  Tulevaisuudessa Siuntio kuntana on innostava ja työntekijöiden hyvinvointiin panostava työnantaja. Siuntio pyrkii henkilöstöstrategiaansa toteuttamalla hyvään johtamiskäytäntöön. Sen seurauksena sillä on tulevaisuudessa palveluksessaan hyvinvoiva, ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.

  Alueellisen yhteistyön ja kaavasuunnittelun keinoin pyrimme varmistamaan elinkeinoelämän kehittämiselle toimivan infrastruktuurin. Näin toimien samalla tuemme työpaikkojen säilyttämistä ja yrittämisen kehittämistä kaikin meillä käytettävissä olevin keinoin.