Sosiaaliasiamiehen palvelut

Sosiaaliasiamiehen palvelut järjestää sosiaalialan osaamiskeskus Sosiaalitaito

Sosiaaliasiamiehen tehtävät

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (24 §) määrittelee sosiaaliasiamiehen tehtävät seuraavasti

  • Neuvoa asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • Avustaa asiakasta muistutuksen tekemisessä
  • Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
  • Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tiedottaminen ja yhteistyö suuntautuu yksittäisten asiakkaiden lisäksi eri viranomaistahoihin, asiakasjärjestöihin ja palvelun tuottajiin päin.

Sosiaaliasiamies voi epäkohtia ja puutteita havaitessaan saattaa asian suoraan sosiaalilautakunnan tai aluehallintoviraston tietoisuuteen toimenpiteitä varten. Sosiaaliasiamies pitää asiakasrekisteriä, johon muilla viranomaisilla ei ole pääsyä ja johon talletetaan henkilötietoja vain silloin, kun asian hoitaminen sitä edellyttää.

Sosiaaliasiamieheen voi ottaa yhteyttä sosiaalihuollon palveluja koskevissa kysymyksissä. Tämä koskee sekä julkisia että yksityisiä palvelun tuottajia mm. seuraavilla palvelualueilla: yleinen sosiaalityö, toimeentulotuki, kasvatus- ja perheneuvonta, päivähoito, kehitysvammaisten huolto, päihdehuolto, vammaispalvelu, lapsen huolto- ja tapaamisoikeus, elatusapu, isyysasiat, vanhusten laitos- ja avohuolto, lastensuojelu ja omaishoito.

Sosiaalipalveluihin liittyvä muistutushakemus

Yhteystiedot

Sosiaaliasiamies, Sosiaalitaito
Seutulantie 3-5 A
04410 Järvenpää

sosiaaliasiamies@sosiaalitaito.fi

Puhelinajat ma klo 12-15 ja
ti-to klo 9-12

0207 401 794
(0400 277 087)

Sosiaaliasiamiehen kanssa voit asioida myös sähköisesti Suomi.fi -viestit kautta