Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta

Kun vanhemmat eivät ole naimisissa keskenään, äiti on yksin lapsen huoltaja. Vanhemmat voivat halutessaan tehdä yhteishuoltosopimuksen. Yhteishuoltosopimus voidaan tehdä neuvolassa samalla käynnillä, jolla tehdään isyyden tunnustaminen. Lapsen syntymän jälkeen yhteishuoltosopimus tehdään lastenvalvojan luona.

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden, toivomusten ja ikätason mukaisesti. Lapsen huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen molempien vanhempiensa välillä. Lapsen huoltaja huolehtii lapsen kasvatuksesta, uskontokunnasta, koulutuksesta, terveydestä ja päättää lapsen kansalaisuudesta, asuinpaikasta ja nimestä sekä edustaa lasta häntä koskevissa asioissa eri viranomaisissa. Esim. lasta ei voi kastaa isän uskontoon, jollei isyyttä ja yhteishuoltosopimusta ole vahvistettu. Huoltaja on yleensä myös lapsen edunvalvoja eli hoitaa lapsen omaisuutta.

Lapsen huoltajuudella ei ole merkitystä lapsen ja isän välisiin tapaamisiin. Laki turvaa lapsen oikeuden tavata molempia vanhempiaan, jos nämä eivät asu yhdessä. Lapselle on tärkeää, että hänellä on pysyvät suhteet sekä äitiin että isään. Vanhemmat voivat sopia tapaamisesta keskenään suullisesti tai tehdä kirjallisen sopimuksen, jonka lastenvalvoja vahvistaa. On hyvä sopia tapaamisoikeuden ajankohdasta, laajuudesta sekä käytännön järjestelyistä täsmällisesti myöhempien erimielisyyksien ehkäisemiseksi. Vanhemmat voivat tarvittaessa, halutessaan yhteisymmärryksessä poiketa kirjallisesta sopimuksesta. Ainoastaan lastenvalvojan vahvistama kirjallinen tapaamissopimus tai käräjäoikeuden antama päätös tapaamisoikeudesta on tarvittaessa täytäntöön pantavissa hakemuksesta oikeudessa.

Ennen lastenvalvojalle tuloa vanhempien on hyvä neuvotella etukäteen tapaamissopimuksen sisällöstä. Tapaamisella vanhempien tulee asioida yhdessä. Mikäli vanhemmat asuvat eri paikkakunnilla, eikä heillä ole mahdollista tämän vuoksi asioida yhdessä, molemmat asioivat oman kotikuntansa lastenvalvojan luona.

Lastenvalvojan luona tehtävät sopimukset edellyttävät vanhempien yksimielisyyttä. Jos vanhemmat ovat eri mieltä, lapsen huollon, asumisen ja tapaamisoikeuden järjestämisestä, on asiaan mahdollisuus hakea päätös oikeudelta. Yhteyttä voi ottaa suoraan käräjäoikeuteen tai yleiseen oikeusaputoimistoon.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisesta 8.4.1983/361

Yhteystiedot

Lastenvalvoja

Mari Ljokkoi
puh 019 289 2273
Puhelinaika
ma klo 11-12
to klo 11-12

Kanerva Toivonen
puh 019 289 2297
Puhelinaika
ma klo 11-12
ke klo 11-12